Jaarverslag 2022 

 

Algemeen

Eind 2021 en begin 2022 werden wij weer getroffen door coronabeperkingen. Diverse bijeenkomsten (lezingen, concerten, leeskringen) werden afgezegd en verplaatst indien mogelijk. Het koor mocht ook tot maart niet zingen in de diensten. Het waren al met al ingrijpende weken waarin steeds opnieuw gekeken werd welke activiteiten we veilig konden hervatten.

 

Ledenbestand

In het afgelopen jaar zijn drie leden/vrienden overleden: Wij gedenken met respect mw. Ans Koudijs, dhr D.J. Wendels, en dhr H.F. de Jong.

De VVG telde begin 2023: 38 leden, 9 vrienden en 3 belangstellenden.

 

Bestuur

Het bestuur bestond uit mevr. F.J.R. De Boer (voorzitter), dhr W.H. Kraan (secretaris), mevr. I. Vallenduuk (penningmeester), dhr W. Toes (vicevoorzitter) en mevr. A.A.M. Brandt (algemeen bestuurslid). Zij heeft om gezondheidsredenen haar bestuursactiviteit tot nader order opgeschort.

In het verslagjaar  hebben geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Wel heeft de heer Toes te kennen gegeven zijn bestuurslidmaatschap in 2023 te zullen beëindigen wegens verhuizing.

 

Financiën

Door de coronabeperkingen bleven ook de inkomsten van de VVG achter in vergelijking met vorige jaren. Bankkosten stegen en er werd geen rente meer uitgekeerd. Echter: vaste lasten (energie/water, telefoon, belasting, onderhoud/reparaties, schoonmaakkosten binnen en buiten) zijn constant. Tevens is er de post diversen (inkt, porto, PR (bloemen e.d.), bankkosten, Buma, KCZB).

Het vermogen van de VVG daalt daardoor gestaag. Aan het eind van het jaar werd, door een probleem bij de bank, onze rekening enige tijd geblokkeerd in december (en een deel van januari 2023), waardoor betalingsproblemen ontstonden.

In 2022 bestond de kascontrole-commissie uit mevr. Barnard en dhr Osinga. Voor mevr. Barnard was dit de tweede keer en zij trad af op de ALV van 17 november.  De heer Osinga werd gevraagd ook in 2023 lid van de commissie te blijven. Dhr De Cock Buning meldde zich als nieuw lid aan en mevr. Spruijt als reserve-lid.

Het bestuur had voor 2022 een aanvraag ingediend voor de subsidie VPSB ouderen. Deze is toegekend, hetgeen op 24 augustus per brief door de secretaris van Vrijzinnigen Nederland is bevestigd.

 

Kerkdiensten

In de regel is er een dienst per maand onder leiding van onze voorganger ds K. Bezemer. Zij ging voor in de diensten op de zondagen 23 januari, 27 februari, 27 maart, op Goede Vrijdag 15 april (avondmaalviering) en op 22 mei, 4 september (opening kerkelijk seizoen), 25 september, 20 november (herdenking overledenen) en op 25 december (Kerstdienst). In deze laatste dienst begeleidde Henriek Dijkstra de liederen. Twee diensten werden door het bestuur overgenomen: op de Pinksterdienst van 5 juni viel dhr. W. Toes in i.v.m. familieomstandigheden van ds Bezemer en op de bijeenkomst van 23 oktober ging mw F.J.R. de Boer voor i.v.m. met een corona-besmetting van ds Bezemer. Beide diensten waren wél door ds Bezemer voorbereid.

In de Paasdienst op 17 april ging ons lid dhr Menno Hofman voor en in de dienst op 26 juni dhr R. van der Keur, voorganger van de Vrijzinnigen in Tholen.

In de meeste diensten werkte het Hoeksteenkoor mee onder leiding van dhr F. Muusse  en begeleid door onze vaste organist dhr A. Van der Haven. In één dienst was dat niet mogelijk wegens de coronamaatregelen. Aan de avondmaalsviering verleende de  organiste/pianiste Mw. Henriek Dijkstra haar medewerking.

De Adventviering, georganiseerd met de Remonstranten werd door een kleiner gezelschap dan anders bezocht. Maar de 23 personen die er wel waren genoten van het programma en een heerlijke Indische rijsttafel.

Voor degenen die niet naar ons gebouw kunnen komen biedt het streamen  – door mevr. D. Corbeels – de mogelijkheid om diensten vanuit huis mee te beleven.

 

Lezingen

De eerste lezingen en concerten in 2022 werden verplaatst wegens coronamaatregelen.

Het was spannend om te zien of na de corona-periode er weer aanloop naar de lezingen zou ontstaan. Toen in maart 2022 de deuren weer open konden, groeide de animo  gelukkig langzamerhand weer.

De bijeenkomst in maart van Amanda Lang over ‘Voeding en spiritualiteit’ werd door een gering aantal deelnemers bezocht.

Op 3 april was er meer belangstelling voor ‘Is de evolutie doelgericht of is het allemaal toeval? van spreker Arie Bos.

De lezing ‘Robert en Clara Schumann’ door Wim Toes op 1 mei kon zich in grote belangstelling verheugen.

Op 12 juni vond de verplaatste lezing van Sandra Langereis over Erasmus plaats, een feestelijke bijeenkomst.

Pieter Oussoren startte de lezingenserie in het najaar 2022 over ‘Judas, zwart schaap in een ander licht’.

Op 6 november nam Saskia van der Werff de aanwezigen mee op een interessante reis over ‘Anders kijken, anders denken, kunst als basis van filosofische bezinning’.

 

Concerten/muziekprogramma

Op 10 april gaf organist Warner Fokkens een concert dat was verplaatst van 16 januari.

Zo 24 april vond een alternatieve Mattheus Passion plaats o.l.v. Frits en Anke Muusse.

Zo 15 mei trad het blazersensemble ‘Voor de Wind’ op.

Zo 29 mei traden op: de Japanse bariton Yu-Ichi Sakai en pianist Shintaro Kwahara.

Op 9 oktober vond het eerste concert in het nieuwe seizoen van Warner Fokkens plaats.

Op zo 13 november verzorgde het recent geformeerde Vocaal Ensemble Ludens een try-out  van ‘Canto Ostinato’ o.l.v. Raoul Boesten.

 

Gesprekskringen

Naast de diensten organiseerde ds Bezemer in 2022 de leeskringen “Filosoferen over de Liefde” (voorjaar), “Seneca” (najaar) en de middagkring “Wat doe ik hier in Godsnaam?” (eind 2022).

Op 19 april sloten we de eerste kring af met het boek: ‘Iris Murdoch, een filosofie van de liefde’ van Katrien Schaubroeck met een film over Iris Murdoch.

Een extra filmmiddag werd in het kader van ‘Black lives matter’ en ‘Inclusiviteit’ georganiseerd op 26 april onder de titel ‘Let it be your last battlefield’ uit de Starship series.

 

Gesprekskringen o.l.v. Ton Spruijt

De leeskringen Grieks en Latijn o.l.v. Ton Spruijt vielen aan het begin van het jaar wegens coronabeperkingen stil en door ziekte van enkele leden duurt dat nog langer voort.

 

Extra programma

– ‘Het verborgen leven van bomen’: In april en mei hielden Katrijne Bezemer en Wim Toes samen twee bijeenkomsten over het werk van Wohlleben. Voor beide was grote belangstelling en er ontstond een interessant onderling gesprek.

– Excursie: Op 12 mei was er een excursie naar museum Voorlinden in Wassenaar met 14 deelnemers. We startten met een heerlijke lunch in De Hoeksteen, verzorgd door dhr en mw. Jager en dhr en mw. Van Proosdij. Een bijzondere middag op een prachtig landgoed.

Theemiddag: Begin augustus werd de zomerstop onderbroken met de Theemiddag die tot ieders vreugde weer bij dhr Wim Toes thuis kon plaatsvinden.

– Vrijzinnige zomeravondlezingen: De Hoeksteen deed mee aan deze serie van de Vrijzinnige Kerken in onze regio met een lezing eind augustus van ds Bezemer over ‘De Kelten’.

–  Bedankje vrijwilligers: Op vrijdag 7 oktober werden de vrijwilligers van diverse werkgroepen door het bestuur uitgenodigd als teken van erkenning en waardering. Zij namen deel aan een quiz en een heerlijke Indische maaltijd. Ze kregen allen symbolisch een lichtje mee om thuis aan te steken. Zonder hen kan De Hoeksteen niet draaien!

 

Raad van Kerken  (RvK) Voorburg-Leidschendam

De plaats van mevr. Brandt in het bestuur van de RvK wordt waargenomen door mevr. De Boer. Binnen het bestuur zijn er verschillende wisselingen geweest. De gebruikelijke activiteiten werden geïnitieerd zoals de gezamenlijke bezinning voorafgaand aan de 4 mei herdenking, in de Vredesweek, een gemeenschappelijke lunch voor de pastores. De Raad van Kerken zette zich ook in om voor de vluchtelingen uit Oekraïne opvang en begeleiding te regelen in de gemeente.

 

Ander extern contact

De stichting ISG/IKOS (voor het verzorgen van godsdienstonderwijs op basisscholen) is in opheffing. Het batig saldo zal “naar rato” worden terug gegeven aan de deelnemende “kerken”. De uitvoering hiervan is opgeschort. Dhr Jol heeft de VVG jarenlang in het bestuur van ISG/IKOS vertegenwoordigd.

 

Gemeente Voorburg-Leidschendam

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan de nota “Kerkenvisie” over behoud, onderhoud en functies van kerkgebouwen. Mw De Boer heeft hiervoor in een gesprek input geleverd en was aanwezig op een avond belegd op het Gemeentehuis op 20 oktober.

 

Vrijzinnigen Nederland (VN)

Vrijzinnigen Nederland hebben op hun ALV op 24 april 2021 na een jarenlange procedure de nieuwe statuten goedgekeurd.

De VVG heeft altijd bezwaar gehad tegen de wijze waarop deze Statutenwijziging is afgehandeld. De ledenvergadering op 17 november gaf aan de afgevaardigde mw De Boer haar mandaat om vóór aanname van het voorstel in de landelijke vergadering te stemmen met een stemverklaring met de strekking:

Wij stemmen vóór met als stemverklaring: we blijven inhoudelijke en procedurele bezwaren hebben, maar we zullen op de vergadering onvoldoende steun krijgen om die opnieuw ter discussie te stellen. De stemming wordt in de ALV nu reglementair correct gehouden.

Mevr. De Boer en dhr Kraan waren op de landelijke ledenvergadering op 26 november in Bilthoven aanwezig. Mevr. De Boer gaf uitleg over het standpunt van Voorburg en gaf de stemverklaring. Zij benadrukte dat de afdeling Voorburg mee wil werken aan het ingezette beleid.

Op de vergadering werd tevens afscheid genomen van de algemeen secretaris Wies Houweling. Zij ontving via de voorganger van de VVG-Voorburg, mevr. Bezemer een boek namens onze Hoeksteen als geschenk.

 

Samenwerking met Remonstranten

In december is traditiegetrouw een gemeenschappelijke Adventsviering van de Hoeksteen en de Remonstranten gehouden. De heren Van Proosdij en Toes maken deel uit van de Wijkcommissie.

Daarnaast is er  elke maand een bijeenkomst in De Hoeksteen waar zowel Remonstranten als leden van de VVG aan deelnemen.  Deze kringen worden door ds Reinhold Philipp en/of ds Antje van der Hoek geleid.

 

 

Hoeksteenkoor

Begin 2022 had het koor nog beperkingen met zingen in verband met de coronamaatregelen, maar later in het jaar gelukkig niet meer. Het koor zou wel wat meer leden willen omvatten en zoekt versterking.

Op 12 maart was een feestelijke presentatie van het boek van de dirigent Frits Muusse.

 

Communicatie binnen/buiten VVG

Bezoekgroep: bestaat uit de dames Geerke Spruijt, Gerty Hornman, Willemien de Kiefte en Henny van Wingerden. De bezoekgroep kwam dit jaar eenmaal bij elkaar met de voorganger.

- blad Stemmen: wordt verzorgd door Marijke van Proosdij, Gerty Hornman en Wim Toes. Simon van Proosdij zorgt voor de verzending en Ton en Geerke Spruijt vormen de eindredactie. De redactieleden zijn zelf geregeld auteur van inspirerende artikelen.

– jaarprogrammacommissie: bestond uit de dames Marijke van Proosdij, Gerty Hornman, Katrijne Bezemer en dhr Wim Toes. Het lukt hun altijd weer met een interessant en veelzijdig programma te komen.

PR: De samenwerking met de bibliotheek waarbij de jaarprogrammacommissie en dhr Van Proosdij betrokken waren werd, op wens van de bibliotheek, op een laag pitje gezet. Daartegenover boden zich nieuwe mogelijkheden aan voor gesubsidieerde concerten en muziekbijeenkomsten. Dhr Van Proosdij onderzoekt deze weg verder. Raamfolders, PR-per-mail en berichten on-line-acties om aandacht op het programma van de VVG te vestigen worden ook door hem verzorgd.

 

Muziekcommissie

Deze commissie exploreert nieuwe mogelijkheden o.a. met het Ludens theater. Leden van de muziekcommissie zijn dhr. S. van Proosdij, dhr. W. Toes, dhr. A. Spruijt, mw J. Bronkhorst en dhr F. Muusse.

 

Gebouw

De verhuur is na corona weer aangetrokken. Deze valt onder de werkzaamheden van de penningmeester mevr. Vallenduuk.

Koffieteam: Op diverse zondagen is hulp nodig met koffieschenken. Er is een team waarvan de leden Yolande Jager, Marijke van Proosdij en Geerke Spruijt om de beurt de honneurs waarnemen.

Er waren problemen met verwarming, keukenafvoer en koffieapparaat. Dhr Jager en diverse bestuursleden traden op om het euvel te verhelpen.

 

Sassenheim

De Hoeksteen draaide mee in het programma Vorming en Toerusting in Sassenheim. In oktober was er een geanimeerde bijeenkomst in de Julianakerk door Wim Toes en Katrijne Bezemer over het boek ‘Het verborgen leven van bomen’, van Peter Wohlleben. Er kwamen onverwacht 16 personen waaronder een bosbouwer en iemand van de plantsoenendienst.

De Poëziebijeenkomst o.l.v. K. Bezemer in mei werd door verpleeghuis De Bernardus op het laatst afgezegd in verband met inroosterproblemen.

De Parkdienst in september werd in verband met slecht weer in de Pancratiuskerk gehouden. Dat was ondanks een goede viering toch teleurstellend.

De Raad van Kerken Sassenheim (waarin Iet Vallenduuk ons vertegenwoordigde) hief zichzelf najaar 2022 op in verband met een gebrek aan bestuursleden. De deelnemende kerken spraken af wel gezamenlijk bepaalde activiteiten te blijven organiseren, zoals het gebed voor de eenheid en de Parkdienst.

In oktober overleed onze zeer gewaardeerde oud-organist dhr Jaap Mol. Diverse oud-leden van Sassenheim waren bij de afscheidsbijeenkomst aanwezig.

 

Bestuur VVG, maart 2023