jaarverslag 2023

 

 

 

Algemeen

Toen in de nazomer kennis werd genomen van het ziektebeeld van Katrijne Bezemer bracht dat een grote schrik en emotionele betrokkenheid onder VVG-leden teweeg. Katrijne onderging een medische behandeling, bestaande uit chemotherapie en bestraling, die het haar vanaf oktober onmogelijk maakte in diensten voor te gaan, terwijl evenmin gesprekskringen of bijeenkomsten van haar in de Hoeksteen konden plaatsvinden. Positief was dat de medische behandeling aansloeg en er langzamerhand verbetering in haar situatie optrad. De getoonde belangstelling van de leden en vrienden in de vorm van kaarten en mails heeft Katrijne goed gedaan.

Uiteraard heeft deze situatie consequenties gehad voor de programmering.

 

Ledenbestand

In het afgelopen liturgisch jaar zijn zes leden overleden. Wij gedenken met respect (in volgorde van datum overlijden) dhr. H.G. de Cock, dhr. E. Oele, mevr. S. Koot, mevr. L.P.H. Thierry, mevr. K.M. Raap-de Koning, dhr. W. van Pelt en mevr. M. Potjewijd-Kuipers.

De VVG telde eind 2023: 34 leden, 6 vrienden en 3 belangstellenden.

 

Bestuur

Tot de algemene ledenvergadering van 13 april bestond het bestuur uit mevr. F.J.R. De Boer (voorzitter), dhr. W.H. Kraan (secretaris), mevr. I. Vallenduuk (penningmeester), dhr. W. Toes (vicevoorzitter) en mevr. A.A.M. Brandt (algemeen bestuurslid). Mevr. Brandt had aangegeven haar bestuurslidmaatschap om gezondheidsredenen te moeten beëindigen en dhr. Toes legde eveneens zijn functie neer wegens verhuizing naar Dronten. Het einde van hun bestuurslidmaatschap werd in deze vergadering geëffectueerd. Dhr. J.J. Jager stelde zich als bestuurslid beschikbaar hij is na instemming van de vergadering weer benoemd tot lid van het bestuur.

Dit leidde tot de volgende herverdeling van bestuurstaken: mevr. F.J.R. De Boer (voorzitter), dhr. W.H. Kraan (algemeen bestuurslid, lid van de Redactiecommissie, van de Jaarprogrammacommissie en van de Muziekcommissie), mevr. I. Vallenduuk (penningmeester) en dhr. J.J. Jager (secretaris). Door de ontstane verschuiving binnen het bestuur is een vacature van vice voorzitter ontstaan, terwijl het bestuur van 5 naar 4 leden gekrompen is.

 

Financiën

De afgelopen jaren hebben we een gestage vermindering van de inkomsten en dus van het vermogen van de VVG gezien. Voor de balans per 31 december 2023, waarbij een vergelijking is gemaakt met de balans van 31 december 2022, en het concept-financieel jaaroverzicht 2023 wordt verwezen naar de bijlagen.

Niet zo verwonderlijk; zoals bij vrijwel alle kerkgenootschappen is er een duidelijke daling bij ons van het aantal leden en daarmee van de inkomsten. Daar komt bij dat na de corona-periode veel mensen huiverig bleven om naar “samenkomsten” te gaan, dus ook het aantal bezoekers van de lezingen en concerten bleef achter.

Een andere oorzaak van de verminderde inkomsten is het feit dat alles, maar dan ook alles duurder is geworden en wordt. Net als in de prive-situatie vliegen ook voor de Hoeksteen energieprijzen de pan uit en werden boodschappen duurder.

Ten gevolge van een bankblokkade in december 2022, die op een misverstand berustte, was de financiële start van 2023 min of meer “rommelig”.

Op het moment dat de inflatie het hoogst was, besloot WoonInvest om de huur te verhogen met 14,5 %,  de ING verhoogde de bankkosten en telefoneren werd duurder.

En, zoals eerder gezegd, vaste lasten zijn vast: energie/water, telefoon, belasting, onderhoud/reparaties, schoonmaakkosten.

En ook de post diversen steeg uiteraard.

De subsidie VPSB ouderen van het Landelijk Bestuur was een post die erg meeviel!

Per januari 2024 loopt de financiering van het Hoeksteenkoor via de bankrekening van de VVG. Dat scheelt bankkosten voor het koor! En waar zouden we zijn zonder ons koor!

 

 

Kerkdiensten

Uitgangspunt is dat eens per maand een dienst wordt gehouden. De diensten kunnen door mevr. D. Corbeels worden gestreamd, zodat deze thuis zijn te bekijken. Onze voorganger ds. K. Bezemer ging voor in de diensten op de zondagen 22 januari, 26 februari, 9 april (Paasdienst), met aansluitend een lunch, 28 mei (Pinksterdienst) en 18 juni. Op 26 maart werd een dienst geleid door ds. Menno Hofman en op 23 april door ds. Nel Verburg.  

Vanwege het zomerreces zijn in juli en augustus geen kerkdiensten gehouden. Vanwege de gezondheidsomstandigheden van ds. Katrijne Bezemer is zij in de hierop volgende periode van september t/m december niet meer voorgegaan.

In de dienst van 24 september (opening nieuwe seizoen) is ds. Bezemer door ds. Reinhold Philipp waargenomen.

Op 22 oktober gingen conform de programmering ds. Nel Verburg en op 26 november, waarin de overleden werden herdacht, is de dienst geleid door mevr. De Boer. Zij heeft ook als lector de dienst van 25 december (Kerstdienst) waargenomen.

In de diensten werkte het Hoeksteenkoor mee onder leiding van dhr. F. Muusse en begeleid door onze vaste organist dhr. A. Van der Haven.

De Adventviering van 10 december, georganiseerd samen met de Remonstranten, waaraan ds. Antje v.d. Hoek, Geerke Spruijt en Henriek Dijkstra (organist/pianist) hun medewerking verleenden, werd afgesloten met een heerlijke Indische rijsttafel.

 

Hoeksteenlezingen

De volgende Hoeksteenlezingen zijn gehouden:

Leven dat leven wil, over mensen en dieren, spreker ds. Johan Goud op 5 februari;

Muzikaal mediteren, spreker Marien van den Boom op 8 maart;

Een theologie voor de serieuze zoeker, spreker Hans le Grand op 2 april;

De magie van Ida Gerhardt, spreekster Ine Zantingh op 7 mei;

Georg Friedrich Händel, spreker Wim Toes, met muzikale medewerking van Wicher Kraan, op 4 juni;

Bantoe filosofie-de mens in het web van de natuur, spreekster Angela Roothaan op 1 oktober;

Waardig sterven in boeddhistisch perspectief, spreekster Dorien Quick op 5 november.

 

Concerten/muziekprogramma

Op 19 februari bracht het blazersensemble Voor de Wind romantische werken van vijf verschillende componisten uit eind 19e eeuw, eerste helft 20e eeuw ten gehore.

Op 19 maart vond in allerlei toonaarden door diverse artiesten een muzikale presentatie plaats over Hafez, de grote Perzische dichter uit de 14e eeuw.

Op 4 november traden twee jonge en talentvolle jongeren op.

Op 19 november vond een bijzonder concert plaats door Sattar Al Saadi & Kamiran met Arabische en Koerdische muziek en liedjes.

 

Gespreks- en leeskringen

Naast de diensten organiseerde ds. Bezemer op 5 januari de leeskring Seneca in de praktijk en op 14 maart de leeskring Wat doe ik hier in godsnaam?

Daarnaast vonden onder leiding van ds. Bezemer op 28 maart, 25 april en 23 mei gesprekskringen over Belle van Zuylen plaats. 

In Sassenheim leidde ds. Bezemer op 8 maart een poëziemiddag met gedichten en muziek.

Op 17 februari werd onder leiding van ds. Reinhold Philipp de kring desgevraagd gehouden.

Naast de kringen is op 21 februari een filmmiddag The Gods must be crazy, gehouden. Deze middag is met een maaltijd afgesloten.

 

Diversen

Nieuwjaarsbijeenkomst: Op 8 januari m.m.v. Wim Toes, Wicher Kraan en het ensemble Homus

– Excursie: Op 11 mei was er een excursie naar Het Depot van museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam gepland. Aangezien deze excursie lastig bleek te organiseren is in plaats daarvan een lunchconcert van het Eruga Quintet bezocht in het Ludens theater. Vooraf was er een broodje en na afloop was er in de Hoeksteen nog een nazit.

Theemiddag: Op 17 augustus is voor Hoeksteenleden en-vrienden in de Hoeksteenkerk de jaarlijkse theemiddag gehouden.

 

 

Raad van Kerken (RvK) Leidschendam-Voorburg

Binnen de Raad van Kerken is in het verslagjaar gewerkt aan het bekendmaken van het bestaan van de verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente.

Zo is de beschrijving van de kerkgenootschappen, parochies en andere christelijke geloofsgemeenschappen op de website van de Raad van Kerken vernieuwd. In nieuw gebouwde wijken in de Binckhorst en Leidschendam-Voorburg wordt een welkomstkaart verspreid, met daarop een QR-code, die doorklikt naar de website van de Raad van Kerken en vandaar kan men toegang krijgen tot de websites van de geloofsgemeenschappen. De Raad van Kerken heeft besloten om plaatselijk een Hip Helpt organisatie op te richten; een klusdienst gerund en uitgevoerd door vrijwilligers. Daarnaast zijn weer de gebruikelijke evenementen gehouden zoals de gezamenlijke bezinning op 4 mei, de vredesweek en de wereld gebedsdag. De Hoeksteen wordt in de Raad van Kerken vertegenwoordigd door mevr. De Boer.

 

Nota ‘Kerkenvisie’ van de gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan de nota “Kerkenvisie” over behoud, onderhoud en functies van kerkgebouwen. Deze nota betreft nog een voorlopige versie. In verband met de trend van secularisatie en ontkerkelijking verwacht de gemeente dat steeds meer kerken leeg komen te staan. Daarvan uitgaande beoogt de gemeente bij beëindiging van de kerkelijke functie een herbestemming van voormalige kerkgebouwen.

Op 30 november is in het gemeentehuis de voorlopige versie van deze nota gepresenteerd, waarbij 25 kerken waren vertegenwoordigd. Namens de VVG was dhr. Kraan vertegenwoordigd. Na ontvangst van reacties van kerkbesturen wordt een definitieve versie van de nota opgesteld, die aan het college van B&W zal worden aangeboden. Na instemming door het college wordt de nota in de media gepubliceerd.

 

Vrijzinnigen Nederland (VN)

De in de Algemene Ledenvergadering op 26 november 2022 goedgekeurde statuten zijn nog niet ingevoerd.

Het wachten is op de notaris die de acte moet passeren.

Mevr. De Boer en dhr. Kraan waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering op 25 november in Zeist.

Daar werd onder meer een presentatie gegeven van het onderzoek “Structuren en Zingeving” waar de vraag centraal staat wat de relevantie van de vrijzinnigheid voor de komende generaties kan zijn. Vanuit de VVG is daarbij erop aangedrongen dat de plannen vooral van onderop en bij voorkeur in regioverband moeten worden ontwikkeld.

 

Samenwerking met Remonstranten

Naast de gemeenschappelijke adventsviering -zie hiervoor- vond elke maand een bijeenkomst in de Hoeksteen plaats, waar zowel Remonstranten als leden van de VVG aan deelnamen. Deze viering is gepland door de plaatselijke Wijkcommissie van de VVG en van de Wijkcommissie van de Remonstranten Den Haag. De viering werd afgesloten met een Indonesisch buffet.

 

Hoeksteenkoor

Het Hoeksteenkoor bestaat al sinds 1934. Voor de viering van het 90-jarig bestaan is 16 juni 2024 als jubileumdatum gekozen. De bestuursleden van het Hoeksteenkoor zijn: dhr. S.J. Van Proosdij (voorzitter),

mevr. G. Vallenduuk-Visser (penningmeester), mevr. A. Brandt (bibliothecaris), dhr. F. Muusse (dirigent) en mevr. J. Bronkhorst (adviseur). 

Het Hoeksteenkoor is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers bond.

 

Communicatie binnen/buiten VVG

Bezoekgroep: bestaat uit de dames Geerke Spruijt, Gerty Hornman en Henny van Wingerden.

De bezoekgroep kwam dit jaar eenmaal bij elkaar met de voorganger.

- Blad Stemmen: De uitgaven worden verzorgd door Marijke van Proosdij, Gerty Hornman, Wicher Kraan m.i.v. maart en tot zijn verhuizing Wim Toes. Sinds april in de redactie versterkt met Kees Jol.

Simon van Proosdij verzorgt de verzending. Ton en Geerke Spruijt verzorgen de eindredactie.

- De jaarprogrammacommissie bestond uit de dames Marijke van Proosdij, Gerty Hornman, Katrijne Bezemer en dhr. Wim Toes (tot april).

- Leden van de muziekcommissie zijn Simon van Proosdij, Wicher Kraan (vanaf maart), Wim Toes (tot april, Julia Bronkhorst en Frits Muusse.

- Het is mogelijk om het gebouw of delen daarvan te gebruiken voor activiteiten passend in de VVG-doelstellingen. Aanvragen daarvoor worden behandeld door de penningmeester, mevr. Vallenduuk.

- Zorg voor het gebouw en inkoop: Omdat in de Hoeksteen geen “kostersdienst” meer bestaat, worden allerlei zorgtaken, nodig om het gebouw telkens geschikt te maken voor het gebruik door anderen en door ons zelf, verricht door dhr. en mevr. Jager en dhr. en mevr. Van Proosdij. Het gaat daarbij onder meer om het klaarzetten van de kerkzaal, de inkoop en de voorraden en het controleren en service verlenen van aan de gebruikers. Ook in dit verslagjaar hebben zij weer veel werk verricht.

 

Sassenheim

Eind 2022 is de Raad van Kerken in Sassenheim opgeheven, omdat er geen penningmeester gevonden kon worden.

De belangrijkste activiteiten die onder de auspiciën van de Raad vielen waren:

1 De gebedsdienst voor de eenheid van de kerken. 

2 De Parkdienst.

3 Het programma voor Vorming en Toerusting.

Het is de kerkbesturen gelukt alles door te laten gaan:

Terugblik 2023:

Januari startte met een triest bericht: ons zeer gewaardeerde lid en jarenlang voorzitter van de VGG Sassenheim, dhr. Oele, was, toch nog plotseling, overleden. Er was een herdenkingsdienst in de eeuwenoude dorpskerk van Sassenheim, geleid door Katrijne Bezemer, die door vele oud-leden, vrienden en bekenden werd bijgewoond.

De Parkdienst is ondanks de regen goed verlopen.

Advent-maaltijd was gezellig en lekker.

Kerstwandeling was een enorm succes. Dank aan alle vrijwilligers!

Oudjaar: Voorgangers waren Hans van Wijk en Arie Dwarswaard.

Door Vorming en Toerusting werd een mooi programma neergezet.

Viering voor de Eenheid van de Christenen: voorgangers waren ds. Tim Moll en pastor Hans van Wijk.

Toekomst:

Er wordt druk gewerkt aan de evenementen en bijeenkomsten van dit jaar.

Ook wordt gedacht aan het instellen van een kascommissie die de in- en uitgaven controleert.  

Er wordt weer een donatie gevraagd wanneer de pot leeg is.

 

 

 

Bestuur VVG, maart 2024