Geschiedenis

De Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg (VVG), in de wandeling Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen genoemd, is opgericht in 1906 en kwam voort uit de wens om op meer vrijzinnige wijze om te gaan met geloofsvraagstukken en religie dan in de kerken toentertijd gebruikelijk was. In 1944 heeft deze zich als ‘afdeling Voorburg’ aangesloten bij de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond, nu Vrijzinnigen Nederland genaamd. Dit is een landelijke overkoepelende vereniging bestaande uit merendeels kleine zelfstandige afdelingen die in verenigingsvorm georganiseerd zijn; info over Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl.

Het werkgebied van de in 1920 opgerichte afdeling Sassenheim/Lisse e.o. van Vrijzinnigen Nederland is organisatorisch onder De Hoeksteen komen te vallen, waarmee deze een regionale functie heeft.

 

Open en ondogmatisch 

In de loop der jaren hebben mensen van verschillende religieuze achtergrond de weg naar De Hoeksteen gevonden. Ook is de laatste jaren de belangstelling van mensen zonder kerkelijke achtergrond toegenomen.

Het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen wil op een open wijze omgaan met religie en levensvragen. Het vindt de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, ook op religieus gebied, voor een ieder van grote betekenis. Het wil aan iedereen ruimte bieden om tot een eigen levensvisie/Godsbeeld te komen en kent dan ook geen geloofsbelijdenis.

 

Vrijzinnig Christendom en meer

Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt veel aandacht geschonken aan het christendom – het Centrum stamt uit een vrijzinnig - christelijke traditie - en aan het leven en de leer van Jezus van Nazareth. Maar er is tevens ruimte voor het religieus-humanisme en andere denkwijzen. Veel leden vinden hun inspiratie ook in de natuur en/of kunst- en cultuuruitingen zoals poëzie, schilderkunst en muziek.


Nieuws VVG

Programma

Contact