Jaarverslag 2021

 

ALGEMEEN

Ook voor de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen werd het voorjaar van 2021 voor een groot deel bepaald door de corona-pandemie die tot een hoog aantal besmettingen leidde. In de eerste maanden van het jaar konden veel bijeenkomsten niet doorgaan. Voor de VVG was het gevolg dat, ook toen de lockdown was opgeheven, sommige leden en vrienden niet meer naar de kerk kwamen en konden we hen daardoor helaas voor langere tijd niet in ons gebouw verwelkomen.  Pas toen er enig gevoel van ‘veiligheid’ ontstond en de landelijke maatregelen versoepeld werden, hebben we elkaar weer in de Hoeksteen kunnen ontmoeten.

Voor degenen die daartoe niet in de gelegenheid zijn, biedt het streamen van diensten en bijeenkomsten , de mogelijkheid om vanuit huis mee te leven en te beleven.  

 

LEDENBESTAND

Eind 2021 telde de VVG 44 leden, 9 vrienden en 3 belangstellenden. We mochten een nieuw lid verwelkomen.

In het afgelopen jaar zijn drie leden/ vrienden overleden: Wij gedenken met respect Mevr. N.G. Veldman,

Mevr. E.E.H. Groeneveld en Mevr.  A.A. Jol – v.d. Houten.

 

BESTUURSWIJZIGING

Reeds in 2020 had de heer S.J. van Proosdij te kennen gegeven, zijn functie als voorzitter te willen neerleggen. In goed overleg werd mevrouw F.J.R. De Boer bereid gevonden het voorzitterschap over te nemen. Zij werd op de algemene ledenvergadering van 10 november 2021 unaniem verkozen. Tijdens een intermezzo in deze vergadering werd de heer Van Proosdij wegens zijn uitgebreide (ver)diensten voor de vereniging tot erelid benoemd.

 

KERKDIENSTEN

Wegens corona zijn in de loop van het jaar verschillende geplande kerkdiensten vervallen. Daardoor ontstaat een verbrokkeld beeld.

In de regel is er een dienst per maand onder leiding van ds K.Bezemer, de voorganger van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse. De heer W. Toes trad in die diensten geregeld op als “lector” van de gebruikte teksten.

 

Er waren drie gastpredikanten gepland: ds. Johan Goud, Mw. Nel Verburg en de heer Menno Hofman. De dienst van ds. Goud moest helaas worden afgezegd in verband met corona. 

De diensten van januari en februari zijn eveneens afgelast wegens de coronamaatregelen.

De Pinksterdienst op 25 mei was de eerste dienst in het jaar die kon worden bezocht. Echter, de bijeenkomst van 6 juni met een gezamenlijke maaltijd kon wederom niet doorgaan in verband met corona. Daarvoor in de plaats kwam een lezing door ds. K. Bezemer getiteld “Dromen en hun betekenis”. Op 20 juni vond de laatste kerkdienst voor de zomer plaats.

Op 5 september hielden wij een dienst om het nieuwe seizoen te openen. Bij de diensten van 24 oktober en de Herdenkingsdienst op 21 november verliep alles weer ‘normaal’. Het Hoeksteenkoor kon gelukkig weer zingen en aan het orgel speelde Albert van der Haven.

Omdat begin december de deuren weer gesloten moesten worden werd de gezamenlijke Advent-viering afgelast. De Kerstdienst werd uitsluitend online gehouden onder leiding van de voorganger en met medewerking van de organist.

 

Door gulle bijdragen van de leden en vrienden kon apparatuur aangeschaft worden voor het live “streamen” van diensten en gebeurtenissen in ons gebouw. Aan deze aanschaf was een prijsvraag verbonden (niet voor de hoogte maar origineelste verklaring voor het geschonken bedrag). Streamen biedt nieuwe mogelijkheden, waarbij aandacht besteed moet worden aan het copyright op getoond geluids- of beeldmateriaal. 

Begin april werden er voor het eerst opnamen met deze apparatuur gemaakt.

 

 

Vanaf Pasen 2021 wordt nu elke dienst gestreamd, of er nu wel of niet bezoekers in de Hoeksteen aanwezig kunnen zijn. De heer Van Proosdij en mevrouw Debbie Corbeels zorgen voor beeld en geluid. 13 leden hebben een kijk-abonnement gesloten (vaak zijn er meer bezoekers online). 

Het aantal online bezoekers van de diensten varieert van 22 tot 76 bezoekers.

In deze periode waren er gemiddeld 22 bezoekers in de Hoeksteen aanwezig.

 

PASTORAAT

Mevr. ds  K. Bezemer, de voorganger van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse heeft als belangrijkste taak het vervullen van het pastoraat, naast het leiden van in beginsel één kerkdienst per maand. Het pastoraat omvat, naast het op individuele basis bijstaan van leden en vrienden, tevens het op peil houden van het geestelijk welbevinden en het geven van spirituele impulsen aan de geloofsgemeenschap als geheel.

Daartoe staan in de regel verschillende middelen open, maar door corona konden die niet allemaal worden toegepast. Van de voorganger werd extra creativiteit gevraagd. Zo kon een huisbezoek vaak niet doorgaan, waardoor zij dat deel van het pastoraat veel meer telefonisch, per e-mail en per post heeft uitgeoefend.

In het voorjaar 2021 zijn extra teksten/brieven voor de leden on-line gezet en/of per post verstuurd.

Ook het napraten na de kerkdienst verviel, waardoor veel informatie over hoe het met de leden gaat, op een andere manier vergaard moest worden. En juist als iemand aan huis gekluisterd is, zijn individuele contacten extra van belang.

 

Ook het leiden van een leeskring heeft een aspect van het beoefenen van pastoraat en ook de leeskringen konden niet geheel volgens het jaarprogramma worden gehouden.

De leeskring Stoa en Christendom o.l.v. ds K. Bezemer met 9 deelnemers kon in het voorjaar maar

gedeeltelijk doorgaan. In september waren er twee extra bijeenkomsten om de kring af te maken.

De leeskring Religieuze Ervaringen op basis van Bijbelteksten trok 4 belangstellenden.

Op donderdag 25 november bekeken we de film “De ontdekking van de hemel”.

Daarbij waren 16 aanwezigen.

 

HOEKSTEENLEZINGEN en CONCERTEN

Het programma van lezingen en concerten werd verzorgd door de Jaarprogrammacommissie, bestaande uit de dames Bezemer, Hornman en Van Proosdijen de heer Toes. Er wordt gezocht naar uitbreiding van de keuze van onderwerpen onder de noemer van algemeen spiritueel, cultureel, historie, actueel zonder in politiek vaarwater te belanden.

De Nieuwjaarsbijeenkomst waarin  de heer W. Toes zou spreken kon door corona helaas niet plaatsvinden. Afgezegd werden verder:

– de lezing door Amanda Lang  op 7 februari 2021 “Voeding en spiritualiteit” en 

– de lezing door Arie Bos op 7 maart: “Evolutie doelgericht of toeval?”

Wel gingen door:

        de lezing door Sieuwert Haverhoek op 2 mei: “Tolstoj, Gandhi en geweldloosheid”

         de lezing door H.J. Houthoff op 3 oktober: “Als metaforen werkelijkheid worden”

        de lezing door de heer Barnard op 7 november “De Bijbel cultureel”.

Diverse muzikale optredens in ons gebouw werden aangekondigd, maar wegens corona afgelast.

 

DIVERSEN

De Theemiddag in augustus die zoals gebruikelijk bij de heer W. Toes zou plaatsvinden was wegens de 1,5 m afstand verzet naar de kerkruimte. Er was een programma met Gospel muziek, gedichten en vraagstukken rond Black-lives matter en emancipatie.

Met de nieuwe directeur van de Bibliotheek aan de Vliet ( Leidschendam/Voorburg) en zijn beleidsmedewerker zijn gesprekken gaande over voortzetting van onze samenwerking, vanuit de Hoeksteen gevoerd door de heer S. van Proosdij.

Hij spant zich tevens in om fondsen voor het Hoeksteenkoor (o.l.v. de heer F. Muusse), dat een onafhankelijke positie in neemt, te werven.

 

VRIJZINNIG BERAAD

In het Vrijzinnig Beraad werken we al jarenlang samen met andere vrijzinnige groeperingen in de regio om jaarlijks een zomerprogramma uit te voeren in de aangesloten kerkgebouwen.

In de “Luchtige Zomerontmoetingen” deed de Hoeksteen op 19 augustus mee met een lezing van

drs. Katrijne Bezemer met als titel: “De Onbekende Goethe”.

 

 

 

 

ACTIVITEITEN SASSENHEIM/LISSE

De bijeenkomsten in Sassenheim, die specifiek gericht zijn op de kleine groep leden aldaar, zijn gestopt. Corona speelde daarin een rol maar was niet bepalend. We hebben daardoor elkaar niet als kring ontmoet en ook niet van het spel en de zang van Jaap en Ans Mol kunnen genieten; warme herinneringen aan hen resten.  Ds Martin Roos was weer bereid om als waarnemer op te treden in de vakantieperiode van de voorganger.

Mevr I. Vallenduuk vertegenwoordigt de vrijzinnigen in de Raad van Kerken in Sassenheim.

Ds. K. Bezemer was op een vergadering van de Raad van Kerken aanwezig (evenals de overige pastores).

Er zijn in de regel 5 bijeenkomsten met de pastores onderling. Deze gingen gedeeltelijk niet door i.v.m. corona.  

De Parkdienst 2021 vond plaats in de Pancratiuskerk te Sassenheim in plaats van in het Park. Ingevolge coronamaatregelen moest men zich van te voren opgeven, 1½ meter aanhouden; de koren mochten niet zingen. Corona zorgde voor veel programmawijzigingen.

Voor de Raad van Kerken zou Ds. K.Bezemer een bijeenkomst in de Bernardus verzorgen. Deze werd tweemaal verschoven en zal eventueel plaatsvinden voorjaar 2022.

 

LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJZINNIGEN NEDERLAND

Een deel van de bestuurlijke inspanning werd besteed aan de concept-statuten en het beleidsplan van de Landelijke Vereniging van Vrijzinnigen. De VVG werd in de landelijke algemene ledenvergadering op

24 april 2021, die online werd gehouden, vertegenwoordigd door mw F.J.R. de Boer als afgevaardigde terwijl ds Bezemer eveneens aanwezig was. In deze vergadering werd er ons inziens op een wijze die in strijd is met de statutaire bepalingen, over de nieuwe statuten gestemd. De afdelingen  Driebergen, Voorburg en Wassenaar en enkele landelijke leden spannen zich gezamenlijk in om de nieuwe statuten, alsnog volgens de correcte procedure en met hier en daar andere bepalingen, opnieuw in stemming te brengen.

Vooralsnog zijn de statuten nog niet door een notaris in een akte vastgelegd.

De Algemene Ledenvergadering van 20 november 2021 werd eveneens door mw De Boer, online, als afgevaardigde bijgewoond.

 

RAAD VAN KERKEN VOORBURG/LEIDSCHENDAM

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van Nederlandse Christelijke kerken, die streeft naar eenheid tussen de deelnemende kerken. Daarnaast maakt de Raad zich sterk voor gezamenlijke dienstverlening van kerken aan de samenleving.

In de RvK Leidschendam/Voorburg is de Hoeksteen vertegenwoordigd door mevrouw A. Brandt.

Andere leden zijn de PKN-kerken, de Remonstrantse Kerk Den Haag, Katholieke kerken, de Doopsgezinde Kerk, de Franse Kerk en de Koptische Kerk. De Raad komt eens per 2 maanden bijeen over taken van interkerkelijk belang rond de grote Christelijke feestdagen en over contacten met de gemeente Leidschendam/Voorburg. Er zijn voortdurend commissies werkzaam. Gewerkt is aan:

de organisatie en uitvoering van gebedsdiensten in de week voor de eenheid en vrede.

– de wereldgebedsdag voor vrouwen 8 maart

– de 4 Mei herdenking

– vervanging van het Stiltecentrum in Leidschenhage (nu De Mall) door een stille plaats, waar een kunstwerk         als vredesvlam zal staan, waarbij een QR code/website de link zal zijn naar de Kerken in onze gemeente.

– vluchtelingen opvang

– themadagen voor Pastores

– contacten met Radio/TV Midvliet

– bijhouden van de site van de Raad van Kerken Leidschendam/Voorburg (www. raadvankerkenlv.nl).

– een gezamenlijk programma m.b.t. het gebed. Op 20 februari 2021 werden daartoe opnamen in de Hoeksteen gemaakt.

– Op 20 juni werd er op de kerkdienst in De Hoeksteen een gebed voor de vluchtelingen uitgesproken als onderdeel van de aandacht van de RvK daarvoor.

– in november 2021 deed de Hoeksteen o.l.v. Mevr A. Brandt mee met de actie van de voedselbank.

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITEIT

Ons blad STEMMEN blijft de eerste informatiebron voor zowel leden/belangstellenden als voor het “publiek”. Dit blad verdient meer aandacht, sinds onze mededelingen niet meer in het nieuwe blad PROEF van de PKN Gemeente Voorburg opgenomen zijn. (Het oude blad was reeds in 2019 vervallen).

Ons volgende contact met het “publiek” blijft het Jaarprogramma. Een belangrijk medium is voorts onze website. Voorbeeld van aantal bezoekers daarvan: week 13-19 dec: 41, week 20-29 dec: 55 bezoekers.

Vrienden en belangstellenden worden via e-mail geïnformeerd over lezingen en concerten.