VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

 

 

Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) Voorburg-Sassenheim/Lisse

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2020

 

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was weer een dynamisch jaar. In woorden van gelijke strekking begonnen de afgelopen jaren vele jaarverslagen van de VVG. Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren had deze dynamiek meer betrekking op de gebeurtenissen rondom de corona-crisis dan op de kerkelijke activiteiten. Vanwege de door de regering uitgevaardigde corona maatregelen kwamen maatschappelijk breed vele activiteiten op een laag pitje te staan. De effecten hiervan zijn ook aan de Hoeksteen niet voorbij gegaan, waardoor het jaarprogramma in februari abrupt werd afgebroken en het aantal activiteiten in de Hoeksteen slechts bescheiden van aantal was, zoals verderop in dit verslag duidelijk wordt. Het moge duidelijk zijn dat vanwege dit bijzondere jaar dit jaarverslag zich onderscheidt van eerdere jaarverslagen van afgelopen jaren en bescheidener van omvang is.

 

Het ledenbestand

Er zijn ons in het afgelopen jaar drie leden ontvallen: Rob Vallenduuk, Anneke le Clercq-Keuning en Dirkje Honnef-de Jong en vriend Trijntje Remmerswaal-Duijff.

Eind 2020 telde de VVG 43 leden, 7 vrienden en 5 belangstellenden.

 

Predikant

Ds. Bezemer is voorganger van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse.

 

Activiteiten

Kerkdiensten

Er waren 5 kerkdiensten. De dienst in februari werd geleid door mw. N. Verburg; alle andere diensten door ds. Bezemer. Vanwege het besmettingsgevaar door aerosolen is bij de kerkdiensten van na april geen medewerking meer verleend door het Hoeksteenkoor. De orgelbegeleiding werd verzorgd door mw. Dijkstra en dhr. V.d. Haven.

Op 5 januari is het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst die muzikaal werd opgeluisterd door pianist Paul de Jong.

De avondmaalsviering van vrijdag 10 april in de Hoeksteen heeft vanwege corona geen doorgang gevonden.

Vanwege de corona-maatregelen is ook afgezien van de adventsviering. In september, oktober en november waren we hoopvol weer met de kerkdiensten gestart. Bezoekers gaven zich op voor de 17 in de kerkzaal beschikbare plaatsen. Hoewel anders dan anders was er sprake van een goede sfeer.

De kerstdienst moest helaas op het laatste moment worden afgezegd.

 

 

 

 

Hoeksteenlezingen

Ook dit jaar waren op sommige eerste zondagen van de maand lezingen georganiseerd. Een aantal van deze lezingen is georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), die weer heeft bijgedragen aan publiciteit en kosten. Hierbij een overzicht.

datum

spreker

Onderwerp

2 februari

Aukelien van Hoytema

Luther en Bach

1 maart

Anne Mieke Backer

De paradijstuin

4 oktober

Aukelien van Hoytema

Beethoven, genie of vernieuwer

 

Op 1 november hield mevrouw Bezemer een lezing over Apostel Thomas.

Concerten

Er vond slechts één zondagmiddagconcerten plaats en wel op de nieuwjaarsbijeenkomst van 5 januari met pianist Paul de Jong.

‘Tweede Hoeksteenzondag’

In 2020 hebben geen tweede Hoeksteenzondagen plaatsgevonden.  

(Lees-)kringen, cursussen, e.d.  

Ds. Bezemer organiseerde leeskringen over ‘Epictetus, leven als filosoof’, ‘Tao Te King’ en ‘Stoa en christendom’. Die over Tao Te King is niet doorgegaan i.v.m. corona en het beperkte aantal aanmeldingen. De leeskring over Stoa en Christendom kon zoals gepland van start gaan op 8 oktober met 7 deelnemers. De kring moest helaas eind 2020 ook verzet worden. Dhr. Spruijt organiseerde wederom de Griekse en Latijnse Leeskringen.

Het Hoeksteenkoor

Dhr. Muusse heeft leiding aan het Hoeksteenkoor gegeven. Het koor bestond eind 2020 uit 12 leden:

3 sopranen, 5 alten, 2 tenoren en 2 bassen. Het Hoeksteenkoor heeft i.v.m. de corona-maatregelen slechts in de maanden januari en februari zijn medewerking kunnen verlenen.

Stemmen

Het blad Stemmen verscheen 7 maal. Het is bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden.

De redactie bestaat uit de dames G. Hornman, M. van Proosdij, H. van Wingerden en dhr. W. Toes.

De eindcontrole berust bij dhr. A.G. Spruijt.

Theemiddag

De theemiddag was van het huis van dhr. Toes verplaatst naar de kerkzaal. Op de bijeenkomst op

14 augustus waarop 14 personen aanwezig waren werd alsnog de Paaskaars aangestoken. De middag op afstand van elkaar vond desondanks in goede sfeer plaats.

Gezellige filmmiddag

De film ‘Let this be your last battlefield’ werd nogmaals verzet en nu naar voorjaar 2021.                Mw. Bezemer maakte diverse filmopnamen die op Wetransfer te bekijken zijn/waren, voor Pasen, 4/5 mei en Pinksteren. Leden ontvingen de daarbij horende teksten ook op schrift of konden die via de website meeluisteren.

Jaarprogrammacommissie

De jaarprogrammacommissie bestond ook dit jaar uit de dames Bezemer, Hornman en Van Proosdij en dhr. Toes. De commissie is nog enkele malen bijeen geweest om te bespreken wat in de veranderde situatie alsnog kon worden georganiseerd. Hoewel de jaarprogrammacommissie zelf altijd weer enthousiast was om activiteiten op te zetten, was de eis van anderhalve meter afstand houden en het gezondheidsrisico steeds weer een grote beperking.

 

 

Publiciteit

Opdat men op de hoogte is van alle activiteiten van de Hoeksteen, is publiciteit erg belangrijk. 

Sinds 2012 bestaat er met de Bibliotheek aan de Vliet een samenwerkingsverband.

Het Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg, onderdeel van de Openbare Bibliotheek L-V, plaatste wederom de Hoeksteenlezingen op zijn agenda. Dhr. Van Proosdij zorgde voor publiciteit in de plaatselijke en soms landelijke pers. Er zijn goede contacten met de huis-aan-huis bladen, Radio Midvliet, TV West en de Kerkwijzer. Alle leden, donateurs en een aantal geïnteresseerden worden door mw. Vallenduuk betreffende de activiteiten geïnformeerd.

Ook op de website van de VVG worden de activiteiten vermeld.

 

Contacten, samenwerking en vertegenwoordiging

Contacten met de leden

* Ledenvergaderingen

De twee gebruikelijke ledenvergaderingen stonden gepland op 25 april en 19 november.

Vanwege de corona-maatregelen is vergadering van 25 april verplaatst naar 20 augustus en is de vergadering van 14 november gevoerd door middel van een schriftelijke ronde.

* De bezoekgroep

   De bedoeling van de bezoekgroep is om contact te houden met leden die niet (meer) naar het 

   kerkgebouw kunnen komen maar wel duidelijk hebben gemaakt betrokken te willen zijn.

   De groep bestond uit de dames Bezemer, Hornman, De Kiefte, Spruijt en Van Wingerden. Echter, 

   nu de bezoeken aan huis voor de voorganger niet goed mogelijk waren, was er op 14 september een  

   extra koffie- met poëziebijeenkomst in de kerk. Er waren 7 aanwezigen (enkelen moesten op het

   laatste moment om gezondheidsredenen afzeggen). Er werden gedichten besproken die verwezen

   naar Bijbelpassages en muziek geluisterd.

* De verjaardaggroet

   Mw. Vallenduuk zorgde voor de verzending van de kaarten voor alle leden.

 

Samenwerking

Vertegenwoordiging Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

* Dhr. Van Proosdij en mw. Brandt vertegenwoordigden de VVG in de algemene vergaderingen.

* Ds. Bezemer heeft vanwege corona geen deel kunnen nemen aan het overleg van predikanten in LV uit de regio.

Contacten met Vrijzinnigen Nederland

 * Regionale contacten: De meeste contacten geschiedden per mail.

 * Landelijke contacten: De Landelijke Algemene Vergadering in november werd bijgewoond door

    mw. Vallenduuk.

 

Activiteiten Sassenheim 2020

Het jaar 2020 werd heel sterk door het corona-virus bepaald waardoor veel activiteiten en ontmoetingen wegvielen. Vanaf half maart 2020 begon dit een rol te spelen. Bijeenkomsten in de verpleeghuizen Bernardus en Sassembourg waar de pastores en ds. Katrijne Bezemer geregeld een weeksluiting hielden, werden.

Half mei werd binnen het pastores convent, dat zo 5 keer per jaar ontmoet, besproken dat zelfs de jaarlijkse Parkdienst in Rusthof niet door kon gaan. Dit had er onder andere mee te maken dat de voorbereiding met een kring vrijwilligers en koorzang niet goed ter hand kon worden genomen. Lifestream vonden de pastores geen goed alternatief. In de zomer hoopten zij nog dat het aangepaste bescheiden programma van Vorming en Toerusting in het najaar hervat kon worden. Maar ook de geplande poëziebijeenkomst in september in verpleeghuis De Bernardus die ds. Bezemer zou leiden werd weer afgezegd. In januari 2021 zijn deze ontmoetingen voor bewoners nog niet hervat.

Op 16 juni overleed de heer Simon Vliem waar wij zoveel jaren contact mee hebben gehad. Door zijn hartelijke aanbod en goede zorgen bij gebruik van de aula Vliem hebben wij daar jarenlang kunnen ontmoeten. Dhr. Oele en ds. Bezemer bedankten de familie in naam van NPB Sassenheim.

Onze leden en vrienden die in de regio Sassenheim wonen, waren ook direct getroffen door de coronamaatregelen. Van sommigen werden doktersbehandelingen steeds uitgesteld en bezoeken aan verpleeghuizen en revalidatiecentra werden beperkt wat naar extra zorgen om familieleden leidde.     Op 14 augustus overleed Rob Vallenduuk. In een kleine maar sfeervolle bijeenkomst in de vertrouwde aula bij Vliem werd afscheid van hem genomen.

Ds. Bezemer had haar zomervakantie verzet. Toen zij in september alsnog enkele weken vrij nam was ds. Martin Roos gelukkig weer bereid voor noodgevallen beschikbaar te zijn. 

Mw. Vallenduuk heeft als onze vertegenwoordiger bij de Raad van Kerken Sassenheim diverse vergaderingen bijgewoond en ‘op afstand’ meegedacht over de onderwerpen die spelen (verbouw Julianakerk, corona en andere).

Tot slot

Dankzij de inzet van veel leden kan De Hoeksteen bestaan zoals het bestaat:

De secretaris, dhr. Jager, droeg tevens zorg voor het gebouw en de verhuur ervan.

De dames Van Proosdij, Spruijt en Kraan en bij bijzondere evenementen mw. Jager dragen zorg voor de catering.

Diverse leden collecteren na afloop van de kerkdiensten en helpen bij kosters- en huishoudelijke taken. Voor de bloemen zorgde dhr. Toes.

 

Dhr. Jager heeft na ruim 10 jaar zijn functie als secretaris neergelegd. Dhr. Kraan is hem in die functie opgevolgd. De overdracht heeft plaatsgevonden in de algemene ledenvergadering van 20 augustus.

 

 

voorganger:

 

 

 

 

 

bestuur:  

 

voorzitter

 

 

 

vice voorzitter

 

 

 

secretaris tot 20 augustus

 

 

 

secretaris vanaf 20 augustus

 

 

 

penningmeester

 

 

 

Algemeen lid

 

 

Mw. Ds. K. Bezemer

Floris Versterlaan 23  

2343 RV  Oegstgeest

tel. 071-5320438

kbezemer@iroka.nl

 

 

 

dhr. S.J. van Proosdij

tel. 070-3868685 

s.proosdij@kpnmail.nl

 

dhr. W. Toes

tel. 06-52261467 of 070-2117712

wim_toes@hotmail.com

 

dhr. J.J. Jager

tel. 06-20617539

secretarishoeksteen@gmail.com

 

dhr. W.H. Kraan

070-3869541

secretariswhkraan@gmail.com

 

penningmeesterhoeksteen@gmail.com

mw. G. Vallenduuk-Visser

tel. 0252-213998 of 06-30409087

 

mw. A. Brandt

tel. 06-82668483

aapmbrandt@live.nl