Jaarverslag 2019

 

VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

 

 

 Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) Voorburg-Sassenheim/Lisse

 

                                                                                                                            

                                                                                         JAARVERSLAG 2019 (verkorte versie)

 

 

Het jaar 2019 was weer een dynamisch jaar met vele gebeurtenissen en activiteiten in de Hoeksteen.

  

Het ledenbestand

Er zijn ons in het afgelopen jaar twee leden ontvallen: mw. A. Boedart-Hofman en dhr. T. Schippers.

 

Predikant

Ds. Bezemer is voorganger van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse.

 

Activiteiten

Kerkdiensten

 

Er waren 10 kerkdiensten. De dienst in april werd geleid door mw. N. Verburg; alle andere diensten door ds. Bezemer.

Bij elke kerkdienst werd medewerking verleend door het Hoeksteenkoor. De orgelbegeleiding werd verzorgd door dhr. A. v.d. Haven.

 

Op 6 januari is het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst, die muzikaal werd opgeluisterd door diverse jonge musici.

Dhr. Toes hield een voordracht over ‘ikigai’, het geluk van Japanse honderdjarigen.

 

Vrijdag 19 maart was er een avondmaalsviering in de Hoeksteen; het orgel werd bespeeld door Henrike Dijkstra. 

 

Samen met de remonstranten was er op 15 december een geslaagde adventsviering, die werd afgesloten met een Indisch buffet.

Deze bijeenkomst kon zich verheugen op 34 deelnemers. De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door het orgelspel van Henrike Dijkstra.

 

Hoeksteenlezingen

Ook dit jaar waren op sommige eerste zondagen van de maand lezingen georganiseerd. Een aantal van deze lezingen is georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), die weer heeft bijgedragen aan publiciteit en kosten. Hierbij een overzicht.

 

datum

spreker

Onderwerp

3 februari

Tijn Touber

De weg van de held

3 maart

Martine Berenpas

De leer van Confusius

4 april

Ruud Bartlema

Verantwoordelijkheid in zevenvoud

5 mei

Sjef Laenen

Vrijheid: een eeuwige paradox

2 juni

Tjeu van den Berk

Eigenzinnig kunstzinnig

6 oktober

Marinus van den Berg

Praten over afscheid, sterven en rouw

3 november

Kitty Bouwman

Leven en werk van Hildegard van Bingen

1 december

Ludo Jongen

Heiligen: hun leven en hun attributen

 

Concerten

Er vonden zondagmiddagconcerten plaats op

 - 6 januari (nieuwjaarsbijeenkomst) met diverse jonge musici;

 - 17 februari met Blazersensemble ‘Voor de wind’;

 - 31 maart met presentatie van Aukelien van Hoytema en m.m.v. Julia Bronkhorst (zang) ‘Het leven en werk van George Gershwin;

- 19 mei met een compilatie van de opera ‘Katharina de Bronovo, o.l.v. Julia Bronkhorst;

- 22 mei concert in Zeist met het Hoeksteenkoor.

 

‘Tweede Hoeksteenzondag’

- 10 maart: ‘Het verhaal van Johannes de Doper door dhr. Toes en mw. Spruijt;

- 10 november: ‘De andere kant van het kloosterleven’ door mw. Brandt.

 

(Lees-)kringen, cursussen, e.d.  

Ds. Bezemer organiseerde leeskringen over ‘Hedendaagse filosofen over de wereld’, ‘Kennis van het hart;

Valentinus de gnosticus van het evangelie der waarheid’ en ‘Epictetus, leven als filosoof’.

 

Een cursus over ‘Kennismaking met het Christendom’ en gespreksbijeenkomsten over ‘Social media en kinderen’,                                 

‘Pesten’ en ‘Bijbelse poëzie’ gingen niet door in verband met de afname van het aantal werkuren van ds. Bezemer.

 

Dhr; Spruijt organiseerde wederom de Griekse en Latijnse Leeskringen.

 

High Tea

Op 9 augustus kwamen 27 gasten naar de traditionele theemiddag ten huize van dhr. Toes voor de theemiddag.

 

Het Hoeksteenkoor

Dhr. Muusse heeft leiding aan het Hoeksteenkoor gegeven. Het koor bestond eind 2018 uit 4 sopranen, 5 alten, 3 tenoren en 3 bassen.

 

Stemmen

Het blad Stemmen verscheen 9 maal. Het is bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden.

De redactie bestaat uit de dames G. Hornman, M. van Proosdij, H. van Wingerden en dhr. W. Toes.

De eindcontrole berust bij dhr A.G. Spruijt.

 

Jaarprogrammacommissie

De jaarprogrammacommissie bestond ook dit jaar uit de dames Bezemer, Hornman en Van Proosdij en dhr. Toes.

   

Publiciteit

Opdat men op de hoogte is van alle activiteiten van de Hoeksteen, is publiciteit erg belangrijk. 

Sinds 2012 bestaat er met de Bibliotheek aan de Vliet een samenwerkingsverband.

Het Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg, onderdeel van de Openbare Bibliotheek L-V, plaatste wederom de Hoeksteenlezingen op zijn agenda.

Dhr. Van Proosdij zorgde voor publiciteit in de plaatselijke en soms landelijke pers.

Er zijn goede contacten met de huis-aan-huis bladen, Radio Midvliet, TV West en de Kerkwijzer.

Alle leden, donateurs en een aantal geïnteresseerden worden door mw Vallenduuk betreffende de activiteiten geïnformeerd.

Ook op de website van de VVG worden de activiteiten vermeld. www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl

 

Contacten, samenwerking en vertegenwoordiging

 Contacten met de leden

* Ledenvergaderingen

   De twee gebruikelijke ledenvergaderingen werden gehouden op 25 april en 14 november.

   Een extra (bijzondere) ledenvergadering is gehouden op 29 augustus ter bespreking van de

   voorstellen landelijke bestuur m.b.t. het rapport Commissie Vrijzinnigen Nederland 2020.

 

* De bezoekgroep

    De bedoeling van de bezoekgroep is om contact te houden met leden die niet (meer) naar het 

    kerkgebouw kunnen komen maar wel duidelijk hebben gemaakt betrokken te willen zijn.

    De groep bestond uit de dames Bezemer, Hornman, De Kiefte, Spruijt en Van Wingerden.    

 

* De verjaardaggroet

   Mw. Vallenduuk zorgde voor de verzending van de kaarten voor alle leden.

 

 Samenwerking

 

Luchtige zomerontmoetingen

 

Ook dit jaar werden er door de vrijzinnige kerken in de regio Den Haag gezamenlijk de zomerontmoetingen en lezingen georganiseerd.

Als onderdeel van de ‘luchtige zomeravonden’ stond op woensdagavond 21 augustus een presentatie van ds. Bezemer over de apostel Thomas op het programma.

Deze avond had een grote opkomst. Door plotselinge ziekte van ds. Bezemer kon dit programma niet doorgaan, waarna de avond is vervolgd

met een alternatief programma met korte voordrachten van Doris Canter Visscher over de historie en de positie van christenen in India,

dhr. Toes over de Hoeksteenkerk en over de totstandkoming van het kerkgebouw en Marco Oostdijk over het raakvlak van de vrijzinnigheid en het religieus humanisme.

Het vraagstuk kwam op over de deelname van de VVG aan de regionale bijeenkomsten (vrijzinnig beraad) in verband met de grote invloed van nieuw toegetreden deelnemers.

 

Vertegenwoordiging Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

 

* Dhr. Van Proosdij en mw Brandt vertegenwoordigden de VVG in de algemene vergaderingen.

 *Ds. Bezemer neemt deel aan het overleg van predikanten in LV uit de regio.

 

Contacten met Vrijzinnigen Nederland

  * Regionale contacten: De meeste contacten geschiedden per mail.

  * Landelijke contacten: De Landelijke Algemene Vergadering in november werd bijgewoond door

     Ds. Bezemer en mw. De Boer. Ds. Bezemer nam tevens deel aan het landelijk voorgangersoverleg.

  * De regio Rijnmond: Op 9 juni was er een Regio dag in Wassenaar, die onder meer werd bezocht

    door een twaalftal VVG-leden.

 

Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2019

De kerken in Leidschendam-Voorburg organiseren ook dit jaar weer de jaarlijkse inzamelactie ten behoeve van de Stichting Buren.

Deze Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen voldoende te eten hebben.

De Hoeksteen zette op 9 november zijn deuren open voor de inzameling van voedselpakketten.

 

Activiteiten Sassenheim/Lisse 2019

 

Bijeenkomsten met plaatselijke leden

 

* Afgelopen jaar waren er voor het eerst geen bijeenkomsten in de zaal bij de familie Vliem.

    Er waren ontmoetingen bij Vliem op Witte Donderdag en voor een Adventviering. Bovendien

    soms ook in het kader van Vorming en Toerusting. Voor ieder een verandering. Jaap en Ans

    Mol begeleidden de bijeenkomsten altijd met orgel en zang. Door het gemis van de ontmoeting met

    elkaar kon niet worden genoten van de muzikale bijdrage van Jaap en Ans. Ds Bezemer bezocht

    diverse leden. Ook hield zij op verschillende momenten contact met de familie Vliem. In de zomer

    tijdens de vakantieperiode van de voorganger kon Martin Roos gelukkig weer als waarnemer  optreden.

 

* Op 15 september vond een bijzonder geslaagde 16e Parkdienst plaats met een optreden van de

    verhalenverteller Kees Posthumus. Er waren nog meer deelnemers dan de vorige jaren aanwezig.

    Diverse ‘Sassemers’ komen ook geregeld naar Voorburg voor kerkdiensten/lezingen en concerten in

    De Hoeksteen.

 

Samenwerking met pastores/ Raad van kerken

 

* Er waren 5 bijeenkomsten met onze voorganger en collega predikanten. Voor Sassenheim speelt nog

    steeds de wijziging van het gebruik van de bestaande kerkgebouwen en de daarbij horende      

    verbouwingsplannen een rol. De samenwerking tussen de kerken is bijzonder goed wat ook blijkt uit

    overleg over gezamenlijke vespers, paaswaken, gebed voor de eenheid, 4 mei viering en uiteraard de

    Parkdienst in Sassenheim.  Zonder eigen kerkgebouw neemt de ‘oude NPB’ daarbij toch een plaats in.

 

* Mw Vallenduuk vertegenwoordigt De Hoeksteen op de bijeenkomsten van de Raad van Kerken in

   Sassenheim. Zij zorgt er ook steeds voor dat de papieren post zoals de Kerst- en Paasgroet van de

   Raad van Kerken daar bij ons wordt bezorgd.

 

Vorming en Toerusting

 

* Als onderdeel van het programma hield ds Bezemer op 23 oktober 2019 een lezing over de

    filosoof Hartmut Rosa in Sassenheim. Er waren 12 aanwezigen. We maakten gebruik van de Juliana

    kerk. Het was een plezierige avond met veel samenspraak.

 

* Op de middag van 6 november was er een poëziebijeenkomst in verpleeghuis Bernardus in

    Sassenheim o.l.v. ds Bezemer. Thema was: Wie reist, maakt wat mee. Er werden gedichten

    gelezen over reizen en er was muziek op CD. Wegens vakantie en ziekte liep de organisatie in de

    Bernardus niet goed. Aan het begin van de bijeenkomst waren er 16 personen aanwezig waarvan een

   deel echter vroeger weg moest in verband met vervoer. Ds Bezemer heeft naast deze activiteiten

   3 weeksluitingen op vrijdagavond in verpleeghuis/wooncentrum Sassembourg gehouden. Er waren

    steeds voor steeds rond de 26 personen aanwezig. 

 

Tot slot

Dankzij de inzet van veel leden kan De Hoeksteen bestaan zoals het bestaat:

De secretaris, dhr. Jager, draagt tevens zorg voor het gebouw en de verhuur ervan.

De dames Van Proosdij, Spruijt en Kraan en bij bijzondere evenementen mw. Jager dragen zorg voor de catering.

Diverse leden collecteren na afloop van de kerkdiensten en helpen bij kosters- en huishoudelijke taken.

Voor de bloemen zorgde dhr. Toes.

 

voorganger:

 

 

 

 

bestuur:  

 

voorzitter

 

 

 

vice voorzitter

 

 

 

secretaris

 

 

 

penningmeester

 

 

 

Algemeen lid

 

 

 

 

 

Mw ds K. Bezemer

Floris Versterlaan 23  

2343 RV  Oegstgeest

tel. 071-5320438

kbezemer@iroka.nl

 

 

 

dhr. S.J. van Proosdij

tel. 070-3868685 

s.proosdij@kpnmail.nl

 

dhr. W. Toes

tel. 06-52261467 of 070-2117712

wim_toes@hotmail.com

 

dhr J.J. Jager

tel. 06-20617539

secretarishoeksteen@gmail.com

 

penningmeesterhoeksteen@gmail.com

mw. G. Vallenduuk-Visser

tel. 0252-213998 of 06-30409087

 

mw. A. Brandt

tel. 06-82668483

aapmbrandt@live.nl