Jaarverslag 2018


 

VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) Voorburg-Sassenheim/Lisse

JAARVERSLAG 2018

 

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was weer een jaar van vele gebeurtenissen in de Hoeksteen.

Het ledenbestand

Er zijn ons in het afgelopen jaar twee leden ontvallen: mw S. De Cock-Aninga en dhr A. van den Dool. Naast deze leden is een vriend ontvallen: dhr J.W. Kruyswijk.
Eind 2018 telde de VVG 51 leden, 4 begunstigers en 11 vrienden.

Predikant

Ds Bezemer is voorganger van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse.

Activiteiten
Kerkdiensten
Er waren 10 kerkdiensten. De dienst in april werd geleid door dhr M. Hofman; alle andere diensten door ds Bezemer. Bij elke kerkdienst werd medewerking verleend door het Hoeksteenkoor.
De orgelbegeleiding werd verzorgd door dhr A. v.d. Haven.
Vrijdag 30 maart was er een avondmaalsviering in de Hoeksteen; het orgel werd bespeeld door Henrike Dijkstra. Er namen 12 personen aan deel.
Samen met de remonstranten was er op 16 december een geslaagde adventsviering, die werd afgesloten met een maaltijd. Deze bijeenkomst kon zich verheugen op 42 deelnemers. De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door het orgelspel van dhr A. v.d. Haven. Een trio bestaande uit mw Spruyt en dhr en mw Van Proosdij bracht een lied van de Aartsmoeders ten gehore. Ook de foto’s van deze bijeenkomst treft u in deze Stemmen aan.
De kerstdienst was goed bezet.
Op 7 januari is het nieuwe jaar ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst, die muzikaal werd opgeluisterd door het Muze-ensemble. Dhr Toes hield een voordracht over ‘ikigai’, het geluk van Japanse honderdjarigen.
Op 5 mei werd de bevrijding gevierd met een koffiebijeenkomst.

Hoeksteenlezingen

Ook dit jaar waren de lezingen georganiseerd op de eerste zondag van de maand en deels i.s.m. de Bibliotheek aan de Vliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), die weer heeft bijgedragen aan publiciteit en kosten. Op
4 februari sprak Jarek Kubacki over “Iconen, vensters op het eeuwige”;

4 maart hoorden we over “Leven met de dood”, door Leo Fijen;

 

6 mei nam Ruud Bartlema ons mee naar “Echo’s van licht”;
7 oktober sprak Jeroen Hopster over “De andere afslag-Levenspaden, mogelijkheden en emoties”; 4 november gaf Barbara Zwaan een lezing over “Henri Nouwen: Binnen geroepen”;
2 december vertelde Aukelien van Hoytema over “Fréderic Chopin en George Sand”.
Aan de lezingen namen gemiddeld 35 personen deel.

Concerten

Er vonden zondagmiddagcontcerten plaats op 18 februari (“Het leven van Kurt Weill in songs, verhaal en beeld”, door Aukelien van Hoytema, zang en Carel Schweig, piano), op 25 maart (blazersensemble Voor de Wind) en op 15 april (Homuskwartet en het Huygenskwartet).

“Tweede Hoeksteenzondag”

11 februari: Joodse leerverhalen uit het Chassidisme door de dames Bezemer, Stoop en Van Proosdij (45 bezoekers);
8 april: verhaal van Saul en David (8 bezoekers);
13 mei: Taizé-bijeenkomst, o.l.v. ds Bezemer en Henrike Dijkstra.

11 november: verhaal van David, o.l.v. de dames Spruijt en Groeneveld en dhr Toes met 21 deelnemers.

Kringen e.d.

Ds Bezemer organiseerde de kringen “Hier ben ik”, de avondkringen “Seneca en gelukkig leven”, “Overdenkingen van Meester Eckhart” en de leeskringen “Hedendaagse filosofen over de wereld” en de bijeenkomst “Bijbelse poëzie en de filmmiddag “The Best Exotic Marigold Hotel”, met na afloop een maaltijd.
Dhr Spruijt organiseerde wederom de Griekse en Latijnse Leeskringen.

Ontmoeting

Op de eerste donderdag van de maand kwamen weer regelmatig gasten in de Hoeksteen voor een gesprek, gezelligheid, waar dhr Jager dan gastheer is.

Filmmiddagen

6 en 15 februari (Eline Vere).

High Tea

Op 10 augustus kwamen 26 gasten naar de traditionele theemiddag ten huize van dhr Toes voor de theemiddag.

Het Hoeksteenkoor

Dhr Muusse heeft leiding aan het Hoeksteenkoor gegeven. Het koor bestond eind 2018 uit 4 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen.

Stemmen

Het blad Stemmen verscheen 11 maal. Het is bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden.
De redactie bestaat uit de dames G. Hornman, M. van Proosdij, H. van Wingerden en dhr W. Toes. De eindcontrole berust bij dhr T. Spruijt.

Jaarprogrammacommissie

De jaarprogrammacommissie bestond ook dit jaar uit de dames Bezemer, Hornman en Van Proosdij en dhr Toes.

Publiciteit

Opdat men op de hoogte is van alle activiteiten van de Hoeksteen, is publiciteit erg belangrijk. Sinds 2012 bestaat er met de Bibliotheek aan de Vliet een samenwerkingsverband.
Het Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg, onderdeel van de Openbare Bibliotheek L-V, plaatste wederom de Hoeksteenlezingen op zijn agenda. Dhr Van Proosdij zorgde voor publiciteit in de plaatselijke en soms landelijke pers. Er zijn goede contacten met de huis-aan-huis bladen, Radio Midvliet, TV West en de Kerkwijzer.
Via mail informeert mw Vallenduuk een aantal geïnteresseerden.
Ook op de website van de VVG worden de activiteiten vermeld.

Contacten, samenwerking en vertegenwoordiging

Contacten Met de leden

 • *  Ledenvergaderingen

  De twee gebruikelijke ledenvergaderingen werden gehouden op 10 april en 15 november.

 • *  De bezoekgroep

  De bedoeling van de bezoekgroep is om contact te houden met leden die niet (meer) naar het kerkgebouw kunnen komen maar wel duidelijk hebben gemaakt betrokken te willen zijn.
  De groep bestond uit de dames Bezemer, Hornman, De Kiefte, Spruijt en Van
  Wingerden.

 • *  De verjaardaggroet
  Mw Vallenduuk zorgde voor de verzending van de kaarten voor alle leden.

  Samenwerking
  Luchtige zomerontmoetingen
  Ook dit jaar waren er door de vrijzinnige Kerken in de regio Den Haag gezamenlijk de zomerontmoetingen en lezingen georganiseerd. Dit jaar verzorgde ds Bezemer in samenwerking met de dames Van Proosdij en Stoop op 30 augustus een zomeravondlezing over “Joodse verhalen uit het Chassidisme”.
  I.v.m. de samenwerkingsrelatie met “De Vrijplaats” Den Haag, humanistisch centrum voor zingeving in Haaglanden, zijn onze website en die van “De Vrijplaats” wederzijds gelinkt.
  De VVG staat op de website van de Vrijplaats bij de bevriende organisaties met daarbij de link naar onze website. Het programma van de Vrijplaats is opgenomen op onze website.

  Vertegenwoordiging Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

  * Dhr Van Proosdij heeft per 1 september afscheid genomen als vice-voorzitter. Ter voorkoming van het ontbreken van VV G-vertegenwoordiging blijft hij wel deelnemen aan de algemene vergaderingen. * Ds Bezemer neemt deel aan het overleg van predikanten in LV uit de regio.

  Contacten met Vrijzinnigen Nederland

  • *  Regionale contacten: De meeste contacten geschieden per mail.

  • *  Landelijke contacten: De Landelijke Algemene Vergadering in november werd bijgewoond door

   mw De Boer. De heren Van Proosdij en Jager woonden tevens het financieel

   overleg bij. Ds Bezemer nam deel aan het landelijk voorgangersoverleg.

  • *  De regio Rijnmond: Op 22 april was er een regiodag in Schiedam, die onder meer werd bezocht

   door een zevental VVG-leden. De afdeling Schiedam heeft een gevarieerd programma neergezet, bestaande uit verschillende muzikale gedeelten, een boottocht en een lezing door drs Krijger over de geschiedenis van de vrijzinnigen.

   Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2017

   De kerken in Leidschendam-Voorburg organiseren ook dit jaar weer de jaarlijkse inzamelactie ten behoeve van de Stichting Buren. Deze Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen voldoende te eten hebben. De Hoeksteen zette op 11 november zijn deuren open voor de inzameling van voedselpakketten.

   Sassenheim/Lisse 2018

   * Bijeenkomsten:
   Afgelopen jaar waren er weer enkele bijeenkomsten die specifiek op de kring in Sassenheim en omgeving gericht waren; op 29 april Witte Donderdag en op 3 december. Deze bijeenkomsten werden gehouden in kosterij Vliem. We waren in kleine kring maar het was erg fijn elkaar weer onderling te ontmoeten. Jaap en Ans Mol begeleidden de vieringen met orgelspel en zang. Afgelopen jaar zijn enkele leden verhuisd binnen Sassenheim naar een voor hen en hun levensfase meer passende woning. In de zomer kon Martin Roos in de vakantieperiode gelukkig weer als waarnemer optreden tijdens de vakantie van de voorganger.
   Op 16 september vond de Parkdienst plaats, met nog meer deelnemers dan de vorige jaren. De bijeenkomst werd begeleid door een schitterend koor. Er werd gevraagd aan de aanwezigen of ze wijzigingen in de vorm van de viering willen. Maar vooralsnog lijkt dit juist een heel succesvolle formule waar het weer ook wonderwel aan meewerkt.
   De familie Vliem was wat teleurgesteld dat de gebruikelijke Adventsviering niet in de kosterij plaatsvond. Iedereen was uitgenodigd om naar Voorburg te komen. Diverse ‘Sassemers’ komen ook naar Voorburg voor lezingen en andere bijeenkomsten.
   * Samenwerking met pastores/ Raad van kerken:
   Er waren 6 bijeenkomsten met onze voorganger en collega predikanten. Dit jaar is er in tegenstelling tot de vorige jaren geen bijeenkomst met GGZ geweest en ook geen uitnodiging van de burgemeester. Bij beide lijkt tijdgebrek de meest plausibele reden. Het boekje van de landelijke Raad van Kerken
   Nu ik oud word met bijdragen van diverse predikanten, werd gelezen. Voor het pastoresteam was het vertrek van Tim Mol na meer dan 25 jaar een groot gemis; ook omdat voor hem geen nieuwe predikant benoemd zal worden. Voor Sassenheim speelt ook de wijziging van het gebruik van de bestaande kerkgebouwen steeds een rol.
   Iet Vallenduuk is aanwezig op de bijeenkomsten van de Raad van Kerken in Sassenheim. Deze vergaderen enkele keren per jaar. Zij zorgt ook steeds dat de papieren post zoals Kerst- en Paasgroet van de Raad van Kerken bij ons wordt bezorgd.
   Als onderdeel van het programma van Vorming en Toerusting hield ds Bezemer op 31 oktober een lezing over
   Dostojevski en het christendom in de Havenkerk. Er was een kring van 12 personen aanwezig. Ds Bezemer heeft bovendien drie weeksluitingen in Sassembourg gehouden voor steeds rond 26 personen. Daarvoor wordt ook steeds door de voorgangers een liturgie gemaakt. Er zijn warme contacten met de diverse vrijwilligers daar, die de NPB nog van ‘het oude kerkgebouw met de goede akoestiek’ kennen.
   * N.A.C. de Jong fonds:
   Vanuit het N.A.C. de Jong fonds dat zich richt op vrijzinnige activiteiten in de Bollenstreek is er afgelopen jaar een activiteit georganiseerd. Ds Bezemer gaf voorjaar 2018 een cursus van
   4 bijeenkomsten
   Naar innerlijke stilte (christelijke mindfulness) in het Dorpscentrum in Oegstgeest plaatsvond. Deze had 8 deelnemers. Het fonds zorgde daarbij voor de betaling van zaal, voorganger, deelnamegelden en reclamemateriaal.

Tot slot

Dankzij de inzet van veel leden kan De Hoeksteen bestaan zoals het bestaat:
De secretaris, dhr Jager, draagt tevens zorg voor het gebouw en de verhuur ervan.
De dames Van Proosdij, Spruijt en Kraan en bij bijzondere evenementen mw Jager dragen zorg voor de koffie- en thee voorziening.
Diverse leden collecteren na afloop van de kerkdiensten en helpen bij kosters- en huishoudelijke taken. Voor de bloemen zorgde dhr Toes.

 

 

voorganger:Mw ds K. Bezemer Floris Versterlaan 23 2343 RV Oegstgeest tel. 071-5320438 kbezemer@iroka.nl

 

bestuur:

voorzitterdhr S.J. van Proosdij tel. 070-3868685 s.proosdij@kpnmail.nl

 

vice voorzitterdhr W. Toes tel. 06-52261467 of 070-2117712 wim_toes@hotmail.com

 

secretarisdhr J.J. Jager tel. 06-20617539 secretarishoeksteen@gmail.com

 

penningmeestermw G. Vallenduuk-Visser tel. 0252-213998 of 06-30409087 penningmeesterhoeksteen@gmail.com