Jaarverslag 2017


 

Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) Voorburg-Sassenheim/Lisse

 

 

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was weer een jaar van vele gebeurtenissen in de Hoeksteen.

 

Het ledenbestand

Er zijn ons in het afgelopen jaar drie leden ontvallen: dhr. J.C. Rinner, dhr. De Kiefte en mevr. D.K. Boers.

Eind 2017 telde de VVG 57 leden, 6 begunstigers en 11 vrienden.

 

Predikant

Ds. Katrijne Bezemer is voorganger van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse.

 

Activiteiten
Kerkdiensten
Er waren 11 kerkdiensten. De dienst in april werd geleid door dhr. M. Hofman; alle andere diensten door ds. K. Bezemer. Bij elke kerkdienst werd medewerking verleend door het Hoeksteenkoor.
De orgelbegeleiding werd verzorgd door de heer A. v.d. Haven.
Vrijdag 14 april was er een avondmaalsviering in de Hoeksteen; het orgel werd bespeeld door Henriek Dijkstra. Er namen 10 personen aan deel.
Zondag 10 december was er een zeer geslaagde gezamenlijk met de Remonstrantse Wijkcommissie georganiseerde advent viering, die werd afgesloten met een maaltijd. Van de 52 aanmeldingen kwamen ondanks het slechte weer (code rood) kon de bijeenkomst zich toch nog verheugen op
35 bezoeken.
De Kerstdienst telde 55 deelnemers.
Op 8 januari was er de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst, die werd opgeluisterd door pianospel van Henriek Dijkstra. 5 mei werd de bevrijding gevierd. Er namen 26 personen aan deel.

 

Hoeksteenlezingen

Ook dit jaar waren de lezingen, waar mogelijk, georganiseerd op de eerste zondag van de maand en deels i.s.m. de Bibliotheek aan de Vliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk), die weer heeft bijgedragen aan publiciteit en kosten.
5 februari sprak Leo Fijen over “Kon ik de stilte maar harder zetten”;

5 maart hoorden we over “Boeddhisme is een levensfilosofie”, door Dorien Quik; 2 april nam Aviva ons mee naar “De Davina Commedia van Dante Alighieri”;
1 oktober sprak Fik Meijer over “Petrus: leerling, leraar, mythe”;

 

5 november gaf Aukelien van Hoytema een lezing over “Religie en muziek”; 3 december vertelde Arie Bos over “Mijn brein denkt niet, ik wel”.
Aan de lezingen namen gemiddeld 40 personen deel.

 

Concerten

Er vonden zondagmiddagcontcerten plaats op 21 mei (“I won’t grow up”, door Hjalmar Rosing) en op 18 juni (16e en 17e eeuwse muziek door het Delta Consort). Op 26 november werd een herdenkingsconcert gehouden met Julia Bronkhorst (zang) en Debora Nemko (piano).
Er waren 35 bezoekers.

 

“Tweede Hoeksteenzondag”

15 januari en 29 januari: Schoolconcerten van Julia Bronkhorst met de kinderen van de Casimierschool, gemiddeld 61 bezoekers;
9 april: verhaal over Jozef door Wim Toes, Marianne Geervliet en Paul de Kiefte;
7 mei vertelde Wim Toes over “Sweelinck en Amsterdam”, opgeluisterd door organist Warner Fokkens;

8 oktober: Het levensverhaal van Ruth door Wim Toes en Marianne Geervliet;
13 november: Het levensverhaal van Esther door Wim Toes, Geerke en Marianne Geervliet. Deze laatste 4 Tweede Hoeksteenzondagen telden gemiddeld 20 bezoekers.

 

Kringen e.d.

Ds. K. Bezemer organiseerde de kringen “Spinoza’s intuïtie” en
“Filosofie van De kleine prins”, de avondkringen Spinoza-2 en
Seneca en gelukkig leven en de cursus Mindfulness.
De heer Spruijt organiseerde wederom de Griekse en Latijnse Leeskringen.

 

Ontmoeting

Op de eerste donderdag van de maand kwamen weer regelmatig gasten in de Hoeksteen voor een gesprek, gezelligheid, waar mevrouw Geervliet dan gastvrouw is, bij haar afwezigheid waargenomen door de heer Jager.

 

High Tea

Op 11 augustus kwamen 22 gasten naar de traditionele theemiddag ten huize van dhr. heer Toes voor de theemiddag.

 

De regio Rijnmond

Op 20 mei was een Regio dag in Oud Beijerland.

 

Het Hoeksteenkoor

De heer Muusse heeft leiding aan het Hoeksteenkoor gegeven. Bij zijn afwezigheid is hij waargenomen door mevr. Bronkhorst. Het koor bestond eind 2017 uit 5 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 2 bassen.

 

Stemmen

Het blad Stemmen verscheen 11 maal. Het is bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden.
De redactie bestaat uit de dames G. Hornman, M. van Proosdij, H. van Wingerden en de heer W. Toes. De eindcontrole berust bij de heer T. Spruijt.

 

Jaarprogrammacommissie

De jaarprogrammacommissie bestond ook dit jaar uit de dames Bezemer, Hornman en Van Proosdij en de heer Toes.

 

Publiciteit

Opdat men op de hoogte is van alle activiteiten van de Hoeksteen, is publiciteit erg belangrijk. Sinds 2012 bestaat er met de Bibliotheek aan de Vliet een samenwerkingsverband.

 

 

Het Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg, onderdeel van de Openbare Bibliotheek L-V, plaatste wederom de Hoeksteenlezingen op zijn agenda. Mevrouw Geervliet maakte de posters en flyers.
De heer Van Proosdij zorgde voor publiciteit in de plaatselijke en soms landelijke pers. Er zijn goede contacten met de huis-aan-huis bladen, Radio Midvliet, TV West en de Kerkwijzer.
Via mail informeert mevrouw Vallenduuk een aantal geïnteresseerden.
Ook op de website van de VVG worden de activiteiten vermeld.

 

Contacten, samenwerking en vertegenwoordiging

Contacten Met de leden

 • *  Ledenvergaderingen

  De twee gebruikelijke ledenvergaderingen werden gehouden op 10 april en 10 november.

 • *  De bezoekgroep

  De bedoeling van de bezoekgroep is om contact te houden met leden die niet (meer) naar het kerkgebouw kunnen komen maar wel duidelijk hebben gemaakt betrokken te willen zijn.
  De groep bestond uit de dames Bezemer, De Kiefte, Hornman en Schippers en Van Wingerden.

  Mevr. Schippers maakt sinds september geen deel meer uit van de bezoekgroep i.v.m. haar verhuizing naar Zeist. Mevr. Spruijt is haar opgevolgd.
  Samen met ds. Bezemer coördineerde mevrouw Schippers en vanaf september mevr. Spruijt het werk van de bezoekgroep.

 • *  De verjaardaggroet
  Mevr. De Kiefte zorgde voor de verzending van de kaarten voor alle leden.

   

 • Samenwerking
  Luchtige zomerontmoetingen
  Ook dit jaar waren er door de vrijzinnige Kerken in de regio Den Haag gezamenlijk de zomerontmoetingen en lezingen georganiseerd. Dit jaar verzorgde ds. Bezemer op 23 augustus een zomeravondlezing over Dostojewski.
  I.v.m. de samenwerkingsrelatie met “De Vrijplaats” Den Haag, humanistisch centrum voor zingeving in Haaglanden, zijn onze website en die van “De Vrijplaats” wederzijds gelinkt.
  De VVG staat op de website van de Vrijplaats bij de bevriende organisaties met daarbij de link naar onze website. Het programma van de Vrijplaats is opgenomen op onze website.

  Vertegenwoordiging Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

 • *  De heer Van Proosdij is lid van het dagelijks bestuur en vice-voorzitter en vertegenwoordigt de VVG in de raad.

 • *  Ds. Bezemer neemt deel aan het overleg van predikanten in LV uit de regio.

   

 • Contacten met Vrijzinnigen Nederland

  * Regionale contacten
  De meeste contacten geschieden per mail.

  * Landelijke contacten
  De Landelijke Algemene Vergadering in november werd bijgewoond door de dames De Boer en Bezemer en de heer Van Proosdij. De heer van Proosdij woonde tevens het financieel overleg bij. Mevrouw Bezemer deed mee aan het landelijk voorgangersoverleg.

   

 • Kerkproeverij

  Op 9 en 10 september is door de Raad van Kerken Nederland en de EO een zogenaamde kerkproeverij georganiseerd. De kerken in Leidschendam/Voorburg hebben aan deze actie meegedaan. Zo ook De Hoeksteen, zij het op een iets andere wijze. De Hoeksteen heeft op 9 september een open dag gehouden, om het winkelend publiek met koffie en thee welkom te heten en informatie te geven over de activiteiten van het Vrijzinnig Centrum. Helaas heeft deze actie tot weinig belangstelling geleid.

 

Interkerkelijke inzameling Voedselbank 2017

De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseerden op 11 en 12 november de jaarlijkse inzamelingsactie ten behoeve van de Stichting Buren. De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen voldoende te eten hebben. De Hoeksteen heeft haar deuren open gezet, waarbij een aanzienlijk aantal voedselpakketten is verzameld.

 

Sassenheim/Lisse 2017
* Bijeenkomsten
In Sassenheim zijn drie bijeenkomsten geweest. Op 13 april donderdagmiddag vond de avondmaalviering plaats. Hoewel in kleine kring is dat altijd een bijzondere samenkomst; er namen 10 personen aandeel. Op zondag 17 september was de Parkdienst weer een groot succes. 18 december was een Adventviering in kosterij Vliem. Aanwezig was onze vertrouwde kring. Jaap Mol bespeelde het orgel en Ans Mol zong voor ons. Bij verschillende gelegenheden kwamen ‘de Sassemers en Voorhouters’ ook naar De Hoeksteen in Voorburg. In het zomer-reces konden we rekenen op de waarneming van Ds. M. Roos.
Katrijne hield contact met de leden. Hoewel onze kring altijd ‘jong en fris van geest is’, hebben we door de toegenomen leeftijd wel te maken met bekende ouderdomsklachten.
*
Samenwerking Pastores / Raad van Kerken
Er waren 6 bijeenkomsten met de pastores waarbij één met vertegenwoordigers van de GGZ Bollenstreek. In dat laatste geval werd een actualiteit besproken, de bezuiniging op de GGZ.
Als deelname van De Hoeksteen aan het programma Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken Teylingen, hield mevr. Bezemer een lezing over
Milieu en duurzaamheid in de wereldgodsdiensten. Er waren 12 gasten.
Ds. K. Bezemer verzorgde twee weeksluitingen in Sassembourg. Er komen rond 25 bewoners van de aangrenzende aanleunwoningen op deze bijeenkomsten. Ook draaide ze mee in de nieuw opgezette poule voor de oecumenische vespers in de Dorpskerk. Er komen tussen 20-28 personen.
* De vergaderingen van de Raad van Kerken werden door Simon van Proosdij bijgewoond. Mevr. Vallenduuk zal in de toekomst aanwezig zijn.
* N.A.C. de Jong fonds/ legaat Lisse
Enkele jaren geleden hebben we een legaat ontvangen van Mw. N.A.C. de Jong met bestemming vrijzinnige activiteiten in de Bollenstreek.
Als onderdeel van het opgerichte N.A.C. de Jong fonds zijn er vanuit De Hoeksteen activiteiten aangeboden in het Dorpscentrum in Oegstgeest. De voormalige Vereniging Vrijzinnige Protestanten Oegstgeest organiseert daar een activiteitenprogramma bestaande uit lezingen en kringen. Met de organisator aldaar Gerrie Kooijman, pastoraal werker en organisator voor de voormalige VVP in Oegstgeest heeft mevr. Bezemer afspraken gemaakt; 29 oktober 2017 vond een bijeenkomst plaats
Stenen hebben hun verhaal. Er waren 9 deelnemers. Voor 18 maart 2018 staat een bijeenkomst over Vincent van Gogh op het programma. 22 februari 2018 start een cursus Naar innerlijke stilte in het Dorpscentrum.

 

Tot slot

Dankzij de inzet van veel leden kan De Hoeksteen bestaan zoals het bestaat:
De heer Jager draagt zorg voor het gebouw en de verhuur ervan.
De dames Van Proosdij, Spruijt, Kraan en Schippers en bij bijzondere evenementen mevrouw Jager dragen zorg voor de koffie- en thee voorziening.
Diverse leden collecteren na afloop van de kerkdiensten en helpen bij kosters- en huishoudelijke taken. Voor de bloemen zorgde de heer Toes.