Jaarverslag 2016


Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen,

VVG Voorburg-Sassenheim/Lisse

  

Jaarverslag 2016

 

Ook het jaar 2016 was een jaar gevuld met vele activiteiten.

De veranderingen met de voorgaande jaren betroffen het beëindigen van de vaste Remonstrantse kerkdiensten en de wisseling in het bestuur.

 

Het ledenbestand

Per januari telt onze vereniging 59 leden, 7 begunstigers en 11 vrienden.

In de kerkdienst van 22 november hebben wij de overledenen herdacht.

Twee leden hebben hun lidmaatschap beëíndigd.

 

Predikant

Ds. Katrijne Bezemer is in dienst van de VVG Voorburg/Sassenheim/Lisse.

Zij neemt deel aan het pastoresoverleg in Sassenheim en levert een waardevolle bijdrage aan het jaarlijkse programma Vorming en Toerusting.

Ten behoeve van de samenkomsten in Sassenheim heeft zij contact met de heer Vliem voor de zaalafspraken.

 

Kerkdiensten

Er bestond de afspraak dat er de tweede zondag in de maand een Remonstrantse kerkdienst gehouden werd en de vierde zondag een VVG dienst, waar mogelijk m.m.v. het Hoeksteenkoor.

10 mei 2015 was de laatste “vaste” dienst van de Remonstranten. Dit noodzaakte ons een andere invulling te zoeken voor de “tweede zondag”.

Ds. Bezemer ging voor in 9 diensten, waaronder de pinksterdienst in mei, de herdenkingsdienst in november en de kerstviering. Zij was betrokken bij de parkdienst in Sassenheim in september. Daarnaast leidde zij avondmaal-en adventsvieringen in Voorburg en Sassenheim.

3 januari was er geen dienst maar een informele nieuwjaarsbegroeting in De Hoeksteen.

5 mei vierden we de vrijheid in een bijzondere bijeenkomst in De Hoeksteen.

In Sassenheim was op 5 november een bijeenkomst m.m.v. Ans Mol, zang.

In de dienst met Pasen ging voor Ds. H. Schram.

 

Hoeksteenlezingen

De opzet is om elke eerste zondag van de maand een lezing te organiseren.

  1 februari sprak Ruud Bartlema over “De kleuren van de ziel-Chagall”.

  1 maart vertelde  Mr. L. Verheij over Wat rechters uit oude verhalen kunnen leren.

30 maart Open Doors, i.s.m. Remonstranten

3 mei was het onderwerp “Leef je eigen mythe” en de spreker was dhr. H. Knoop.

7 juni vertelde rabbijn M. van Praag over “De liberaal Joodse Gemeente in de praktijk”.

4 oktober sprak Tjeu van der Berk over “Mozart en de zoektocht naar de steen der wijzen”.

1 november was “Arrogant” de titel van het betoog van Ronald Meester.

6 december hield Fik Meijer een betoog over Jezus en de vijfde evangelist.

 

Concerten

De derde zondag van de maand is bestemd voor concerten of andere activiteiten.

19 april hield Karin Jense een muziek luister-lezing.

14 juni gaf het Hoeksteenkoor een jubileumconcert.

11 oktober was er muziek van César Franck en Franck Martin met toelichting door A. van Hoytema.

 

Tweede Hoeksteenzondag

11 oktober was de eerste Tweede Hoeksteenzondag. Gast was Wies Houweling van Vrijzinnig Nederland.           

    Angry birds of Pechvogels, hoe gaan we om met pech?

 8 november trad voor ons op kamerkoor Ars Vocalis met  “Maria’s Rozen”.

13 december hielden we de adventsviering op de tweede zondag.

 

Kringen e.d.

Georganiseerd door Ds. Bezemer:

Poëziemiddag en maaltijd op 12 februari.

Donderdagavondkring In het spotlight, op 29 januari, 12 maart en 21 mei.

Den Haag e/o in literatuur, 20 januari, 24 februari, 13 oktober, 17 november en 24 november.

Klankbordkring ouderen, in Sassenheim, op 19 februari, 20 maart, 16 april, 23 april.

Poëzie in de donkere dagen op 29 oktober.

In Sassenheim: 7 mei De goede mens, 19 november Vincent van Gogh als predikant.

 

Ook dit jaar organiseerde en leidde de heer Spruijt weer de Griekse en Latijnse Leeskringen.

Mevrouw Geervliet trad weer op als gastvrouw op donderdagmorgen.

De belangstelling voor deze Ontmoetingen nam dit jaar gestaag toe.

 

In het kader van de Vrijzinnige zomerontmoetingen was er op 16 juli in De Hoeksteen een lezing over

De hoofdsteden van de Baltische landen, verzorgd door de heer A. Rietveld.

12 augustus was er een drukbezochte en zeer geanimeerde theemiddag bij de heer Toes thuis.

 

Het Hoeksteenkoor

2015 was het jubileumjaar van het koor, het bestond 80 jaar! Bij het jubileumconcert op 14 juni waren vele genodigden. Mevrouw Schippers had een herinneringsboekje samengesteld dat elke bezoeker ontving. Zelf kreeg zij een sculptuur van de G-sleutel i.v.m. haar 40 jaar lidmaatschap.

Wanneer mogelijk zingt het koor in de VVG diensten. Momenteel telt het koor 6 sopranen, 4 alten, 3 2 tenoren en 3 bassen. Dirigent is de heer F. Muusse.

 

Stemmen en Jaarprogrammacommissie

Het maandblad is meer dan een mededelingenblad. Het verscheen 10X. Het is bestemd voor leden, vrienden en belangstellenden. De redactie bestaat uit de dames G. Hornman, M. van Proosdij, H. van Wingerden en de heer W. Toes

De jaarprogrammacommissie bestond dit jaar uit de dames Bezemer, Hornman en Van Proosdij en de heer Toes.

 

Publiciteit

Ook dit jaar werd er veel zorg besteed aan de bekendmaking van de activiteiten in Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen.  

Met de Bibliotheek aan de Vliet (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) bestaat sinds 2012 een samenwerkingsverband.

Het Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg, onderdeel van de Openbare Bibliotheek L-V, plaatste de Hoeksteenlezingen op zijn agenda. Mevrouw Geervliet maakte de posters en flyers.

Ook wordt een en ander op de website van de VVG vermeld.

 

Dankzij de inzet van veel leden kan De Hoeksteen bestaan zoals het bestaat:

De heer Jager draagt zorg voor gebouw en verhuur ervan.

De dames, Van Proosdij, Spruijt, Kraan  en Schippers en bij bijzondere evenementen mw Jager verzorgden de koffie en thee voorziening.

Diverse leden collecteren en helpen bij kosters- en huishoudelijke taken. Voor de bloemen zorgt de heer Toes.

 

Contacten, samenwerking en vertegenwoordiging

 

Contacten

Met de leden

* Ledenvergaderingen

   De twee gebruikelijke ledenvergaderingen werden gehouden op 8 april en 11 november.

* De bezoekgroep

   De bedoeling van de bezoekgroep is om contact te houden met leden die niet (meer) naar het  

   kerkgebouw kunnen komen maar wel duidelijk hebben gemaakt betrokken te willen zijn.

   De groep bestond uit de dames Bezemer, De Kiefte, Hornman, Schippers, Spruijt en Van Wingerden.   

   Samen met ds. Bezemer coördineert mevrouw Schippers het werk van de bezoekgroep.

 *De verjaardaggroet

   De dames Schippers en Thierry zorgden voor de ververzending van de kaarten voor alle leden.

   De adressenlijst is weer bijgewerkt.

 

Samenwerking

Luchtige zomerontmoetingen

   De vrijzinnige Kerken in de regio Den Haag organiseren gezamenlijk de zomerontmoetingen en

   lezingen. 

De Vrijplaats humanistisch centrum voor zingeving in Haaglanden

   I.v.m. de samenwerkingsrelatie met De Vrijplaats (voorheen Modern Beraad) Den Haag zijn onze

   website en die van De Vrijplaats wederzijds gelinkt. De VVG staat op de website van de Vrijplaats bij

   de bevriende organisaties met daarbij de link naar onze website. Het programma van de Vrijplaats is  

   opgenomen op onze website.

 

Vertegenwoordiging

 *De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV)

   De VVG is vertegenwoordigd in dit orgaan. Wanneer de agenda er aanleiding toe geeft woont de heer  

   Van Proosdij de vergaderingen bij. De Kerkwijzer van de PGV die eens per maand verschijnt, biedt

   ruimte om speciale activiteiten van De Hoeksteen te vermelden.  Dit verzorgd de heer Van Proosdij.

    *Raad van Kerken Leidschendam/Voorburg

   De heer Van Proosdij is lid van het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de VVG.

   Ds. Bezemer neemt deel aan het overleg van vrijzinnige predikanten uit de regio.  

* In Het College van Diakenen van Voorburg is de heer Van Proosdij vertegenwoordiger en in die

   hoedanigheid betrokken bij tal van Maatschappelijke initiatieven in de hulpverlening.

 

* Raad van Kerken en pastoresbijeenkomsten in Sassenheim

   De NPB draait volledig mee in het oecumenisch programma in Sassenheim.

   De heer Van Proosdij woont de vergaderingen van de Raad van Kerken in Sassenheim bij. In geval van

   verhindering neemt de heer Oele waar.

 

 Contacten met VN

 *Regionale contacten

   In maart was er een zogeheten clusterbijeenkomst in De Hoeksteen. Aanwezig voor Voorburg waren de

   heer Van Proosdij en de dames Geervliet en Vallenduuk.

   De heer Van Proosdij en mevrouw Vallenduuk vertegenwoordigden ons in Schiedam bij een

   bijeenkomst als voorbereiding op de landelijke ALV.

*Landelijke contacten

   De Landelijke Algemene Vergadering in mei werd bijgewoond door de heer Van Proosdij en  mevrouw

   Geervliet. Mevrouw Bezemer deed mee aan het landelijk voorgangersoverleg.

   De Landelijke Algemene Vergadering in november werd bijgewoond door mevrouw De Boer en de  

   heer Van Proosdij.

 

HET GODSDIENSTONDERWIJS

De Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs (ISG/IKOS) regelt dit onderwijs op de openbare scholen in Voorburg: de Prof. Casimirschool en de Parachute en de samenwerkingsschool Essesteijn.

Namens de VVG maakt de heer Jol deel uit van het bestuur. Tot en met 2011 is voor de stichting gecollecteerd. Gezien de gunstige financiële positie (rijkssubsidie en opgebouwd vermogen) van ISG/IKOS is m.i.v. 2012 de financiële bijdrage voorlopig geminimaliseerd. De jaarlijkse VVG-bijdrage van 75.- blijft voorlopig gehandhaafd.

 

De secretaris